Zur Startseite

KNX verktyg licensavtal

KNX verktyg - Licensavtal för programvara


Programvarulicensavtal för KNX Verktyg / augusti 2012, version 5.0


Allmän information

OBS! LÄS DETTA LICENSAVTAL NOGGRANT INNAN DU:

 • Installerar ett KNX-verktyg som tillhandahålls av KNX Association via KNX webbplats, en annan webbplats eller något annat lagringsmedium.
 • Låser upp ett PROGRAMPAKET med en permanent eller tidsbegränsad licensnyckel som erhållits från KNX Association.


OM DU GÖR NÅGOT SOM ANGES I PUNKT A ELLER PUNKT B BEKRÄFTAR DU ATT DU GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA, OCH ANSES ALLTSÅ HA GODKÄNT AVTALET.


OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÅR DU UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER INSTALLERA PROGRAMVARAN SOM ANGES I PUNKT A, OCH INTE HELLER LÅSA UPP PROGRAMPAKETEN SOM ANGES I PUNKT B.


Detaljer


Definitioner:

”KNX Association” syftar på KNX Association cvba, Diegem/Bryssel.

”KNX-medlem” registrerad medlem i KNX Association

”Licenstagaren” syftar på den installerade och/eller upplåsta Programvarans rättmätige ägare.

”KNX-verktyg” är en global term som syftar på varje typ av engångslicens för KNX programvara.

”Programvara” syftar på den driftsdugliga programvaran i allmänhet med alla dess stödkomponenter. I samband med något av nedanstående prefix syftar termen på ett visst KNX-verktyg. Utan prefix syftar termen på varje KNX-verktyg.

 • “ETS”
 • “ETS App”
 • “Falcon”
 • ”Manufacturer Tool” (Tillverkarverktyg)


”Programvarudokumentation” Syftar på hjälpfilen som ingår i Programvaran och alla andra bruksanvisningar, dokumentation som vänder sig till användare samt andra associerade material som rör Programvaran vilken har erhållits av KNX Association tillsammans med Programvaran.

”PROGRAMPAKET” syftar på Programvaran inklusive Programvarudokumentationen. I samband med något av nedanstående prefix syftar termen på ett visst KNX-verktyg. Utan prefix syftar termen på varje KNX-verktyg


 • ”ETS”
 • ”ETS-app”
 • ”FALCON”
 • ”MANUFACTURER TOOL” (TILLVERKARVERKTYG)


ETS-app från KNX Funktionstillägg i ETS som har utvecklats av KNX Association

ETS-app från tredje part Funktionstillägg i ETS som har utvecklats av en KNX-medlem


Beviljande av licens:


ETS PROGRAMPAKET OCH TILLVERKARVERKTYG PROGRAMPAKET och ETS-app från KNX:

(0) Förutsatt att Licenstagaren har erlagt den erforderliga licensavgiften, beviljar KNX Association till Licenstagaren en icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda ETS Programvara, ETS-app från KNX eller Tillverkarverktyg Programvara enligt nedanstående villkor, i de syften och för de tillämpningar som anges i Programvarudokumentationen.

 • För en engångsinköpt licenstyp, som kallas ‘Host-ID’ tillsammans med en enda dator, till vilken denna licens uttryckligen är sammanlänkad
 • För en engångsinköpt licenstyp som kallas ‘programnyckel’ tillsammans med flera datorer, till vilka denna licens kan användas individuellt genom att ansluta programnyckeln till önskad dator


(1) Förutsatt att Licenstagaren har erlagt den erforderliga licensavgiften, beviljar aktuell KNX-medlem enligt sitt eget Licensavtal till Licenstagaren en icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda ETS-app från tredje part enligt nedanstående villkor, i de syften och för de tillämpningar som anges i Programvarudokumentationen.

 • För en engångsinköpt licenstyp, som kallas ‘Host-ID’ tillsammans med en enda dator, till vilken denna licens uttryckligen är sammanlänkad
 • För en engångsinköpt licenstyp som kallas ‘programnyckel’ tillsammans med flera datorer, till vilka denna licens kan användas individuellt genom att ansluta programnyckeln till önskad dator


FALCON PROGRAMPAKET:

(2) Falcon Programpaket kräver ingen licensavgift och kan erhållas från KNX. KNX Association beviljar Licenstagaren a personlig, icke-exklusiv och icke överförbar rätt att reproducera och distribuera kopior av Falcon Programpaket endast till slutanvändare som har köpt eller erhållit PROGRAMPAKETET, som Licensgivaren skapade med hjälp av Falcon Programpaketet.

(3) Licenstagaren har rätt att använda Falcon-programvaran för att skapa ett Falcon-baserat PROGRAMPAKET åt en tredje part som avser att distribuera kopior av denna programvara som utvecklats av Licenstagaren till sina slutanvändare.

 • Licenstagaren är själv ansvarig att sörja för support, underhåll, uppgraderingar och teknisk eller annan assistans som är nödvändig eller begärs av någon som tar emot sådana Falcon-programvara-kopior eller provapplikationer som en del av ett PROGRAMPAKET som har skapats av Licenstagaren.
 • Licenstagaren får inte använda något namn, logotyp eller varumärke som tillhör KNX Association eller Falcon-programvaran utan skriftligt tillstånd från KNX Association.
 • Licenstagaren ska försvara, ersätta och hålla KNX Association skadeslösa mot eventuella anspråk eller skulder som uppstår vid användning, kopiering eller distribuering av Falcon-programvara.


Begränsningar och tillåten användning:

Licenstagaren har inte rätt att dekonstruera (”reverse engineer”) eller på annat sätt rekonstruera Programvarans källkod eller någon del av den, eller att flerfaldiga kopior av Programvaran och/eller Programvarans dokumentation eller någon del av den.

Licenstagaren har inte rätt att hyra ut, leasa ut, underlicensiera, sälja, distribuera, låna ut eller på annat sätt vidarebefordra Programvaran till tredje part, ej heller att kopiera, modifiera, anpassa, slå samman, översätta eller skapa härledda verk som baseras helt eller delvis på Programvaran.

Begränsningen avseende kopiering, distribuering och skapande av härledda verk gäller inte KNX-projekt som skapas med ETS-programvaran, dvs. en exportering av ett KNX-projekt som utförs med hjälp av ETS, en utskrift eller databas (säkerhetskopia) av ett projekt.

Begränsningen avseende kopiering, distribuering och skapande av härledda verk gäller inte KNX-projekt som exporteras med ETS-programvaran, dvs. en exportering av en KNX-produkt som utförs med hjälp av ETS eller en databas (säkerhetskopia).

Begränsningen avseende kopiering, distribuering och skapande av härledda verk gäller inte Falcon-programvaran. I detta fall är det tillåtet att kopiera, distribuera eller använda egenhändigt skapade PROGRAMPAKET enligt de villkor som anges i kapitlet Beviljande av licens, del (1). Andra begränsningar som anges ovan gäller dock oförändrade.

Licenstagaren får kopiera Programvaran helt eller delvis på ett annat magnetiskt medium, i säkerhetskopieringssyfte och/eller återställningssyfte. Licenstagaren godkänner vidare att endast använda KNX/EIB-registrerade och/eller certifierade produkter i projekt som förverkligas med Programvaran. Begränsningen avseende registrerade och certifierade produkter gäller inte funktionen som finns tillgängliga i Tillverkarverktygprogrammet för att skapa och testa ännu inte registrerade och icke-certifierade produkter i ETS-programvaran.

Licenstagaren samtycker till att inte använda den införskaffade Programvaran på ett sätt som är till nackdel för KNX-systemet. Detta gäller i synnerhet Falcon-biblioteket, som Licenstagaren har införskaffat för egen eller tredje parts räkning, för att utveckla för egen eller andras räkning.


Ägande, tystnadsplikt:

Såväl Programvaran som Programvarudokumentationen är företagshemligheter som tillhör KNX Association och/eller dess licensgivare, och/eller skyddas av upphovsrätt och andra rättigheter, till vilka KNX Association och/eller dess licensgivare förblir ägare. KNX Association och/eller dess licensgivare besitter äganderätten, upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter till varje PROGRAMPAKET och alla delar och kopior av dessa förblir i KNX Associations och/eller dess licensgivares ägo.

Licenstagaren erhåller ingen äganderätt, annan rätt eller intresse i PROGRAMPAKETET annat än de licensrättigheter som anges i denna licens.

Licenstagaren får inte ta bort något varumärke, varunamn eller meddelande om upphovsrätt från PROGRAMPAKETET eller kopior av detta som mottagits enligt detta Licensavtal för programvara och från någon säkerhetskopia och/eller del som sammanslagits med andra program


Sekretess:

PROGRAMPAKETET levereras till Licenstagaren på konfidentiell basis och Licenstagaren är ansvarig för att vidta alla mått och steg som krävs för att trygga äganderätten och sekretessen för dessa båda paket. I synnerhet ska Licenstagaren inte avslöja, underlicensiera, hyra ut, överlåta, leasa ut eller överföra PROGRAMPAKETET i någon form till tredje part.


Ändringar, uppdateringar:

PROGRAMPAKETET kan komma att ändras av KNX Association och/eller KNX-medlemmen. Detta Licensavtal för programvara tillerkänner inte Licenstagaren någon rätt till eller licens för några förbättringar, modifikationer eller uppdateringar av Programvaran eller Programvarudokumentationen eller andra supporttjänster. Licenstagaren kan köpa sådana supporttjänster mot betalning av KNX Association eller KNX-medlemmen.


Garanti:

Programvaran och Programvarudokumentationen levereras till Licenstagaren i den version som anges. I den mån en permanent licensnyckel till Programvaran beviljas, är garantitiden för Programvaran sex (6) månader från och med det datum då den permanenta licensnyckeln skickas. För Programvara som inte licensieras med en licensnyckel ger KNX Association ingen garanti.

För ETS-appar från tredje part ges garantin i Licensavtalet från vederbörande KNX-medlem. Följande paragrafer i det här stycket ’Garanti’ är alltså inte tillämpliga.

Licenstagaren ska omedelbart och i skrift rapportera om tänkbara defekter till KNX Association; detta avser alla defekter som omedelbart går att identifiera, inom tio (10) dagar efter leverans. Om inga skriftliga klagomål inkommer inom den angivna tiden kan inga anspråk avseende sådana defekter längre göras mot KNX Association.

Under dessa sex (6) månader garanterar KNX Association följande: korrekt byte av Programvaran i händelse av defekter som omfattas av garantin; att respektive version av Programvaran fungerar på det sätt som anges i den medföljande Programvarudokumentationen och kan köras på datorer som är kompatibla med de systemkrav somanges av KNX Association. Garantin säkerställs genom leverans av ett utbytesexemplar av Programvaran, vilket utgör Licenstagarens enda kompensation.

Om leveransen av utbytesexemplaret inte når Licenstagaren eller om leveransen inte går att säkerställa inom trettio (30) dagar, har Licenstagaren rätt att begära uppsägning av Licensavtalet för programvaran eller att få rabatt på de betalade licensavgifterna. Inga garantier ges för att Programvaran eller dess datastrukturer är fria från programmeringsfel. Garantin gäller varken fel som uppstår på grund av felaktig hantering eller på grund av något annat skäl som KNX Association inte kan påverka och utan skriftligt samtycke från KNX Association. Alla andra garantier utesluts. Efter att det bindande Licensavtalet har ingåtts utesluts retur av och/eller återbetalning av licensavgiften - oavsett skäl.


Begränsning av ansvar för direkta skador och följdskador:

KNXAssociation SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV GARANTIBROTT, AVTALSBROTT, FÖRSUMLIGHET ELLER NÅGON ANNAN ORSAK, MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I DETTA LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA. OAVSETT OMSTÄNDIGHETER SKA KNX Associations ANSVAR ALDRIG ÖVERSTIGA DE LICENSAVGIFTER SOM ERLAGTS AV LICENSTAGAREN.

För ETS-appar från tredje part anges ansvarsbegränsningen i Licensavtalet från vederbörande KNX-medlem.


Pris och betalningsvillkor:

Alla priser omfattas av respektive tillämplig moms. Betalning ska erläggas som kontant nettobetalning av Licenstagaren inom trettio (30) dagar efter fakturadatum, utan rabatt. Fakturor som förfaller till betalning kommer att lagligen ökas med centralbankens diskonto ökat med 2% räknat på daglig basis från förfallodagen, tills fullständig betalning av alla avgifter har erlagts. KNX Association förbehåller sig rätten att vidta ytterligare specifika rättsliga åtgärder.


Tillämplig lag och tvister:

Detta Licensavtal för programvara ska regleras av och tolkas enligt belgisk lag, utan hänsyn till konflikter mellan lagbestämmelser. Domstolarna i Bryssel (Belgien) har exklusiv jurisdiktion för att lösa alla tvister eller mål mellan KNX Association och Licenstagaren.


Varaktighet och uppsägning:

Detta Licensavtal för programvara gäller tills det sägs upp enligt nedanstående.

Detta Licensavtal för programvara och licensen som beviljas häri kan sägas upp av KNX Association 15 (femton) dagar efter föregående skriftligt meddelande till Licenstagaren, om Licenstagaren bryter mot något av villkoren i detta Licensavtal för programvara.

Licenstagaren har rätt att säga upp detta Licensavtal för programvara när som helst, oavsett skäl.

Licenstagaren har inte rätt till ersättning, kompensation eller skadestånd i händelse av uppsägning av detta Licensavtal för programvara.

Uppsägningen löser inte Licenstagaren från kravet att erlägga eventuella licensavgifter till och med effektivt uppsägningsdatum.

Vid uppsägning av detta Licensavtal för programvara, oavsett skäl, ska Licenstagaren upphöra att använda PROGRAMPAKETET, Programvaran och Programvarudokumentationen, och den beviljade licensnyckeln ska omedelbart och utan krav på begäran returneras i fullständigt skick och med rekommenderad post till KNX Association. Eventuella kopior av den beviljade licensnyckeln och/eller PROGRAMVARUPAKETET som nämns ovan ska förstöras. Detta villkor gäller inte Falcon Runtime-licenser. I alla händelser ska villkoret om sekretess överleva uppsägning av detta Licensavtal för programvara.


Övrigt:

Om ett villkor i detta Licensavtal för programvara är ogiltigt ska detta inte påverka någon annan del av detta Licensavtal för programvara. Detta Licensavtal för programvara utgör den fullständiga och exklusiva beskrivningen av detta Licensavtal för programvara mellan parterna. Detta Licensavtal för programvara får inte ändras, korrigeras eller modifieras, förutom efter skriftlig bekräftelse.

Vid användning av ETS-appar från tredje part samtycker Licenstagaren till att KNX Association har rätt att vidarebefordra Licenstagarens personuppgifter till vederbörande KNX-medlem, i syfte att möjliggöra fortsatt kommunikation mellan KNX-medlemmen och Licenstagaren.


U ndantag :

Alla rättigheter, som inte uttryckligen anges i detta Licensavtal för programvara, förbehålles.