Zur Startseite

Acord de licenţă software pentru instrumente KNX

Acord de licenţă software pentru instrumente KNX

 

Acord de licenţă software-pentru instrumente KNX/octombrie 2014, versiunea 6.0

 

Instrument general

 

ATENŢIE!VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACEST ACORD DE LICENŢĂ SOFTWARE ÎNAINTE DE:

 • a instala orice instrument KNX furnizat de Asociaţia KNX prin intermediul KNX, al unui alte site sau al unui alt mediu de stocare.
 • a debloca orice PACHET SOFTWARE cu o cheie de licenţă permanentă sau temporară, obţinută de la Asociaţia KNX.

PRIN EFECTUAREA ORICĂREIA DINTRE ACŢIUNILE MENŢIONATE MAI SUS, LA PUNCTUL A SAU LA PUNCTUL B, CONFIRMAŢI CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI ACORD DE LICENŢĂ SOFTWARE, CARE VA FI CONSIDERAT CA FIIND ACCEPTAT DE CĂTRE DVS.

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE PREZENTULUI ACORD DE LICENŢĂ SOFTWARE, NU AVEŢI DREPTUL DE A INSTALA SOFTWARE-UL INDICAT LA PUNCTUL A SAU DE A DEBLOCA PACHETELE SOFTWARE ENUMERATE LA PUNCTUL B, INDIFERENT DE CAZ.

 

Detalii

 

Definiţii:

 

„Asociaţia KNX” va însemna KNX Association cvba, Diegem/Bruxelles.

 

„Membru KNX” Membru listat al AsociaţieiKNX

 

„Licenţiat” înseamnă utilizatorul de drept al software-ului instalat şi/sau deblocat.

 

„Instrument KNX” va fi un termen global care desemnează orice tip de licenţă software KNX individuală.

 

„Software” va însemna software-ul operaţional în general, cu toate componentele aferente; cu unul dintre prefixele de mai jos, termenul va desemna un anumit instrument KNX. Fără prefix, termenul va desemna orice instrument KNX.

 • „ETS”
 • „Aplicaţie ETS”
 • „Falcon”
 • „Manufacturer Tool”

 

„Documentaţie software” va însemna fişierul de ajutor care face parte din software şi din toate celelalte manuale, documentaţii de utilizator şi alte materiale conexe asociate software-ului, care sunt furnizate licenţiatului de către Asociaţia KNX în legătură cu software-ul.

 

„PACHET SOFTWARE” va însemna software-ul, inclusiv documentaţia software; cu unul dintre prefixele de mai jos, termenul va desemna un instrument KNX specific. Fără prefix, termenul va desemna orice instrument KNX

 • „ETS”
 • „Aplicaţie ETS”
 • “FALCON”
 • „MANUFACTURER TOOL”

 

Aplicaţie KNX ETS Extensie funcţională a ETS realizată de Asociaţia KNX

 

Aplicaţie ETS terţă Extensie funcţională a ETS realizată de un membru KNX

 

Acordarea licenţei:

 

PACHETUL SOFTWARE ETS, PACHETUL SOFTWARE MANUFACTURER TOOL şi APLICAŢIA KNX ETS:

 

(0) Cu condiţia ca licenţiatul să achite taxa de licenţă relevantă, Asociaţia KNX acordă licenţiatului un drept neexclusiv şi netransferabil de a utiliza software-ul ETS, aplicaţia KNX ETS sau software-ul Manufacturer Tool în conformitate cu termenii şi condiţiile stipulate mai jos şi în scopurile şi pentru utilizările indicate în documentaţia software.

 • Pentru un singur tip de licenţă achiziţionată, denumită cheie hardware, în corelaţie cu mai multe computere, pe care această licenţă poate fi utilizată individual prin conectarea cheii hardware la computerul respectiv

(1) Cu condiţia ca licenţiatul să achite taxa de licenţă relevantă, membrul KNX relevant, în conformitate cu propriul său acord de licenţă, acordă licenţiatului un drept neexclusiv şi netransferabil de a utiliza aplicaţia ETS terţă în conformitate cu termenii şi condiţiile stipulate mai jos şi în scopurile şi pentru utilizările indicate în documentaţia software.

 • Pentru un singur tip de licenţă achiziţionată, denumită cheie hardware, în corelaţie cu mai multe computere, pe care această licenţă poate fi utilizată individual prin conectarea cheii hardware la computerul respectiv

 

PACHETUL SOFTWARE FALCON:

 

(2) Software-ul Falcon este liber de taxe de licenţă şi poate fi obţinut de la KNX. Asociaţia KNX acordă licenţiatului un drept personal, neexclusiv şi netransferabil de a reproduce şi de a distribui copii ale software-ului Falcon numai utilizatorilor finali care au achiziţionat sau au obţinut PACHETUL SOFTWARE pe care licenţiatul l-a creat utilizând software-ul Falcon.

 

(3) De asemenea, licenţiatul are dreptul de a utiliza software-ul Falcon pentru a produce PACHETUL SOFTWARE bazat pe Falcon în numele unui terţ, cu intenţia de a distribui copii ale acestui produs software dezvoltat de către licenţiat utilizatorilor săi finali.

 • Licenţiatul rămâne unicul responsabil pentru suportul, service-ul, upgrade-urile şi asistenţa tehnică sau de altă natură solicitată de orice persoană care primeşte aceste copii ale software-ului Falcon sau exemple de aplicaţii ca parte a PACHETULUI SOFTWARE creat de către licenţiat.
 • Licenţiatul nu va utiliza numele, sigla sau marca comercială a Asociaţiei KNX sau a software-ului Falcon fără permisiunea scrisă a Asociaţiei KNX.
 • Licenţiatul va proteja, despăgubi sau proteja Asociaţia KNX împotriva oricăror pretenţii sau responsabilităţi care derivă din utilizarea, reproducerea sau distribuţia software-ului Falcon.

 

Limitări de utilizare:

 

Licenţiatul nu are dreptul de a decodifica sau reconstrui în alt mod codul sursă al software-ului sau al oricărei părţi a acestuia sau de a face copii suplimentare ale software-ului şi/sau a documentaţiei software sau a unei părţi a acesteia.

 

Licenţiatul nu are dreptul de a închiria, ceda dreptul de utilizare, sublicenţia, vinde, distribui, împrumuta sau divulga în alt mod software-ul unor terţi; de asemenea, de a copia, modifica, adapta, combina, traduce sau crea opere derivate bazate pe software ca un întreg sau pe orice părţi ale acestuia.

 

Limitarea privind copierea, distribuţia şi crearea de opere derivate nu este valabilă pentru proiecte KNX create cu software-ul ETS, de ex. un export de proiect KNX executat prin intermediul ETS, o variantă imprimată a proiectului sau o copie de rezervă a proiectelor KNX.

 

Limitarea privind copierea, distribuţia şi crearea de opere derivate nu este valabilă pentru proiecte KNX exportate cu software-ul ETS, de ex. un export de produs KNX executat prin intermediul ETS sau o copie de rezervă a datelor de produs KNX.

 

Limitarea privind copierea, distribuţia şi crearea de opere derivate nu este valabilă pentru software-ul Falcon. În acest caz, copierea, distribuţia sau utilizarea în propriul PACHET SOFTWARE este permisă conform condiţiilor stabilite în capitolul „Acordarea licenţei”, partea (1).Cu toate acestea, celelalte limitări prezentate mai sus îşi păstrează valabilitatea.

 

Licenţiatul poate copia software-ul în tot sau în parte, pe un alt mediu, numai în scopuri de copiere de rezervă şi/sau recuperare. De asemenea, licenţiatul acceptă să utilizeze numai produse înregistrate şi/sau certificate KNX/EIB în proiectele realizate cu software-ul. Limitarea privind produsele înregistrate şi certificate nu este valabilă pentru funcţiile disponibile în software-ul Manufacturer Tool pentru crearea şi testarea produselor încă neînregistrate şi necertificate în software-ul ETS.

 

Licenţiatul este de acord să nu utilizeze software-ul achiziţionat în detrimentul sistemului KNX.Aceasta este valabil mai ales pentru biblioteca Flacon, pe care licenţiatul a achiziţionat‑o pentru sine sau în numele unor terţi, pentru o dezvoltare în beneficiul său sau al altora.

 

Proprietate, caracter secret:

 

Atât software-ul, cât şi documentaţia software sunt secrete de companie ale Asociaţiei KNX şi/sau ale licenţiatorilor săi şi/sau sunt protejate prin drepturi de autor şi alte drepturi, ai căror proprietari rămân Asociaţia KNX şi/sau licenţiatorii acesteia. Asociaţia KNX şi/sau licenţiatorii săi sunt proprietarii titlului, ai dreptului de autor şi al tuturor celorlalte drepturi de proprietate din fiecare PACHET SOFTWARE, iar toate componentele şi copiile acestora revin Asociaţiei KNX şi/sau licenţiatorilor acesteia.

 

Licenţiatul nu obţine niciun titlu, drept sau interes în PACHETUL SOFTWARE altul decât drepturile de licenţă acordate prin prezentul document.

 

Licenţiatul nu va elimina nicio marcă comercială, nume comercial sau notificare de drept de autor din PACHETUL SOFTWARE sau din copiile acestuia, primite în virtutea prezentului Acord de licenţă software, şi nici din orice copie de rezervă şi/sau altă porţiune introdusă în alte programe

 

Confidenţialitate:

 

PACHETUL SOFTWARE este livrat licenţiatului în condiţii de confidenţialitate, iar licenţiatul este responsabil de luarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura continuitatea naturii brevetate şi confidenţiale a ambelor pachete. În particular, licenţiatul nu va dezvălui, sublicenţia, închiria, atribui, ceda folosinţa sau transfera, sub nicio formă, PACHETUL SOFTWARE unei terţe părţi.

 

Modificări, actualizări:

 

PACHETUL SOFTWARE face obiectul modificărilor efectuate de Asociaţia KNX şi/sau de membrul KNX. Prezentul Acord de licenţă software nu acordă licenţiatului niciun drept de licenţiere pentru nicio îmbunătăţire, modificare sau actualizare a software-ului sau a documentaţiei software sau a altor servicii auxiliare. Licenţiatul poate achiziţiona aceste servicii auxiliare, contra cost, de la Asociaţia KNX sau de la membrul KNX.

 

Garanţie:

 

Software-ul şi documentaţia software sunt livrate licenţiatului în versiunea indicată. În cazul acordării unei chei de licenţă permanente pentru software, perioada de garanţie a software‑ului este de şase (6) luni, începând de la data trimiterii cheii permanente de licenţă.

 

Pentru software-ul care nu este licenţiat cu o cheie de licenţă, Asociaţia KNX nu va acorda nicio garanţie.

 

Pentru aplicaţiile ETS terţe, garanţia este acordată prin Acordul de licenţă al membrului KNX, iar paragrafele ulterioare din prezenta clauză „Garanţie” nu se aplică.

 

Licenţiatul va raporta imediat orice defecte posibile Asociaţiei KNX în scris, respectiv toate defectele identificabile imediat, în termen de zece (10) zile de la livrare. Dacă nu este remisă nicio reclamaţie scrisă în intervalul specificat, reclamaţiile privind aceste defecte nu mai pot fi îndreptate către Asociaţia KNX.

 

Pe durata acestor şase (6) luni, Asociaţia KNX garantează următoarele: înlocuirea corespunzătoare a software-ului în cazul defectelor acoperite prin garanţie, funcţionarea versiunii respective a software-ului conform documentaţiei software incluse şi pe computere care respectă cerinţele de sistem furnizate de Asociaţia KNX. Garanţia este asigurată printr-o livrare de substituire a software-ului, cu titlu de remediu unic şi exclusiv pentru licenţiat.

 

Dacă livrarea de substituire nu ajunge la licenţiat sau dacă livrarea nu se poate asigura în termen de treizeci (30) de zile, licenţiatul are dreptul de a solicita anularea Acordului de licenţă software sau acordarea unui rabat la taxele de licenţă achitate. Nu se garantează că software-ul sau structurile sale de date nu prezintă defecţiuni. Garanţia nu se aplică erorilor derivate ca urmare a unei manipulări necorespunzătoare sau altor motive aflate în afara influenţei Asociaţiei KNX şi fără acordul scris al Asociaţiei KNX. Orice altă garanţie este exclusă. După finalizarea obligaţiilor din Acordul de licenţă, returnarea şi/sau rambursarea taxei de licenţă - indiferent de motiv - sunt excluse.

 

Limitarea răspunderii pentru daune directe şi indirecte:

 

Asociaţia KNX NU VA FI RESPONSABILĂ, ÎN NICIO SITUAŢIE, PENTRU DAUNE DIRECTE ŞI INDIRECTE REZULTATE CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII GARANŢIEI, ÎNCĂLCĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE, NEGLIJENŢEI SAU ÎN ORICE ALT MOD, CU EXCEPŢIA SITUAŢIILOR PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL ACORD DE LICENŢĂ SOFTWARE.ÎN ORICE SITUAŢIE, RESPONSABILITATEA Asociaţiei KNX NU VA DEPĂŞI NICIODATĂ TAXELE DE LICENŢĂ ACHITATE DE LICENŢIAT.

 

Pentru aplicaţii ETS terţe, limitarea responsabilităţii este indicată în Acordul de licenţă al membrului KNX.

 

Condiţii de preţ şi termeni de plată:

 

Toate preţurile sunt supuse la TVA aplicabil respectiv. Plăţile vor fi efectuate de licenţiat în termen de treizeci (30) de zile de la data facturii, fără reduceri, în sumă netă, cash. Toate facturile neachitate la data scadentă vor fi majorate cu rata dobânzii băncii centrale plus 2%, calculată zilnic, începând de la data scadentă până la primirea completă a tuturor sumelor datorate. Formularea altor reclamaţii specifice rămâne rezervată.

 

Drept aplicabil şi litigii:

 

Prezentul Acord de licenţă software va fi guvernat şi va fi interpretat în conformitate cu dreptul belgian, fără a ţine cont de niciun conflict al prevederilor legale. Tribunalele din Bruxelles (Belgia) deţin jurisdicţia exclusivă pentru rezolvarea tuturor disputelor sau a controverselor între Asociaţia KNX şi licenţiat.

 

Durată şi reziliere:

 

Prezentul Acord de licenţă software va rămâne în vigoare până la rezilierea sa în condiţiile stipulate mai jos.

 

Prezentul Acord de licenţă software şi licenţa acordată prin prevederile acestuia pot fi reziliate de către Asociaţia KNX în termen de 15 (cincisprezece) zile anterior unei notificări scrise adresate licenţiatului, în eventualitatea unei încălcări de către licenţiat a oricărei prevederi a prezentului Acord de licenţă software.

 

Licenţiatul are dreptul să rezilieze, în orice moment şi din orice motiv, Acordul de licenţă software.

 

Licenţiatul nu va avea dreptul la nicio despăgubire sau plată compensatorie sau daune în cazul rezilierii prezentului Acord de licenţă software.

 

Rezilierea nu scuteşte licenţiatul de obligaţia de a plăti toate taxele de licenţă acumulate până la data rezilierii efective.

 

La rezilierea prezentului Acord de licenţă software, indiferent de motiv, licenţiatul se va abţine de la orice utilizare a PACHETULUI SOFTWARE, precum şi a software-ului şi a documentaţiei software, iar cheia de licenţă acordată va fi restituită imediat, fără solicitare prealabilă, prin scrisoare recomandată adresată Asociaţiei KNX. Toate copiile cheii de licenţă acordate şi/sau ale PACHETULUI SOFTWARE menţionate mai sus vor fi distruse. Această prevedere nu se aplică licenţelor runtime Falcon. Indiferent de caz, prevederea privind confidenţialitatea este valabilă şi după rezilierea prezentului Acord de licenţă software.

 

Alte prevederi:

 

Caracterul inoperant al oricărei prevederi a prezentului Acord de licenţă software nu va afecta nicio altă parte a prezentului Acord de licenţă software. Prezentul Acord de licenţă software constituie declaraţia completă şi exclusivă referitoare la prezentul Acord de licenţă software între părţi. Prezentul Acord de licenţă software nu poate fi modificat decât prin confirmare scrisă.

 

Licenţiatul este de acord că, în cazul aplicaţiilor ETS terţe, Asociaţia KNX are dreptul de a transmite detaliile sale personale relevante membrului KNX relevant, pentru contacte suplimentare între acesta şi Licenţiat.

 

Excepţii:

 

Toate drepturile care nu sunt exprimate în mod explicit de prezentul Acord de licenţă software sunt rezervate.