Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού για το πακέτο KNX Εργαλείων

Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού για το πακέτο KNX Εργαλείων Οκτώβριος 2014, Έκδοση 6.0


Γενική δήλωση


ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΤΟΥ:

· Εγκαταστήσετε οποιοδήποτε εργαλείο του πακέτου KNX Tools που παρέχεται από την KNX Association μέσω του ιστοτόπου της KNX ή άλλου ιστοτόπου ή μέσω άλλων μέσων αποθήκευσης.

· Ξεκλειδώσετε οποιοδήποτε ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που διαθέτει κλειδί μόνιμης ή προσωρινής άδειας χρήσης που λαμβάνεται από την KNX Association.

ΠΡΟΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Α Ή ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Β, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Α Ή ΝΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Β.


Λεπτομέρειες


Ορισμοί:

«KNX Association» η εταιρεία KNX Association cvba, Diegem/Brussel.

«Μέλος της KNX » καταχωρημένο μέλος της εταιρείας KNX Association.

«Δικαιούχος άδειας χρήσης» ο νόμιμος χρήστης του Λογισμικού που έχει εγκατασταθεί ή/και ξεκλειδωθεί.

«KNX Tool » ο γενικός όρος για οποιονδήποτε τύπο λογισμικού KNX με μία μοναδική άδεια χρήσης.

«Λογισμικό» το λειτουργικό Λογισμικό εν γένει μαζί με το σύνολο των συνοδευτικών μερών του· όταν ακολουθεί ένα από τα παρακάτω προθέματα, ο όρος «Λογισμικό» δηλώνει ένα συγκεκριμένο εργαλείο KNX Tool. Όταν δεν ακολουθεί πρόθεμα, ο όρος «Λογισμικό» δηλώνει οποιοδήποτε KNX Tool.

 • «ETS»
 • «ETS App»
 • «Falcon»
 • «Manufacturer Tool»

«Τεκμηρίωση Λογισμικού» το αρχείο βοήθειας που αποτελεί μέρος του Λογισμικού καθώς και οποιοδήποτε άλλο εγχειρίδιο, τεκμηρίωση για τον χρήστη και οποιοδήποτε άλλο σχετικό υλικό το οποίο αφορά το Λογισμικό και το οποίο παρέχεται στον Δικαιούχο άδειας χρήσης από την KNX Association σε σχέση με το Λογισμικό.

«ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» το Λογισμικό συμπεριλαμβανομένης της Τεκμηρίωσης Λογισμικού· όταν ακολουθεί ένα από τα παρακάτω προθέματα, ο όρος «ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» δηλώνει ένα συγκεκριμένο εργαλείο KNX Tool. Όταν δεν ακολουθεί πρόθεμα, ο όρος «ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» δηλώνει οποιοδήποτε KNX Tool.

 • «ETS»
 • «ETS App»
 • «FALCON»
 • «MANUFACTURER TOOL»

ETS App της KNX λειτουργική επέκταση του ETS που έχει αναπτυχθεί από την KNX Association.

ETS App τρίτου λειτουργική επέκταση του ETS που έχει αναπτυχθεί από μέλος της KNX.


Παραχώρηση άδειας:


ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ETS , ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MANUFACTURER TOOL ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ETS App ΤΗΣ KNX :


(0) Υπό την προϋπόθεση ότι ο Δικαιούχος άδειας χρήσης έχει καταβάλει το σχετικό τέλος άδειας χρήσης, η KNX Association παραχωρεί στονΔικαιούχο άδειας χρήσης το μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού ETS, της Εφαρμογής Λογισμικού ETS App της KNX ή του Λογισμικού Manufacturer Tool, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω και για τους σκοπούς και τις εφαρμογές όπως προβλέπονται στην Τεκμηρίωση Λογισμικού.

· Για αγορά μίας μοναδικής άδειας τύπου «Dongle» (κλειδί υλικού) για περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω άδεια τοποθετώντας το κλειδί υλικού στον αντίστοιχο υπολογιστή.

(1) Υπό την προϋπόθεση ότι ο Δικαιούχος άδειας χρήσης έχει καταβάλει το σχετικό τέλος άδειας χρήσης, το αντίστοιχο μέλος της KNX, σύμφωνα με τη δική του Συμφωνία Άδειας Χρήσης, παραχωρεί στον Δικαιούχο άδειας χρήσης το μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης της Εφαρμογής Λογισμικού ETS App τρίτου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω και για τους σκοπούς και τις εφαρμογές όπως προβλέπονται στην Τεκμηρίωση Λογισμικού.

· Για αγορά μίας μοναδικής άδειας τύπου «Dongle» (κλειδί υλικού) για περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω άδεια τοποθετώντας το κλειδί υλικού στον αντίστοιχο υπολογιστή.

ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ FALCON:

(2) Το Λογισμικό Falcon δεν συνοδεύεται από τέλη άδειας χρήσης και μπορείτε να το αποκτήσετε από την KNX. Η KNX Association παραχωρεί στον Δικαιούχο άδειας χρήσης το προσωπικό, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα αναπαραγωγής και διανομής αντιγράφων του Λογισμικού Falcon αποκλειστικά σε τελικούς χρήστες που αγόρασαν ή απέκτησαν το ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ το οποίο ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δημιούργησε με τη χρήση του Λογισμικού Falcon.

(3) Επιπροσθέτως, ο Δικαιούχος άδειας χρήσης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Λογισμικό Falcon για την παραγωγή ΠΑΚΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με βάση το Λογισμικό Falcon, για λογαριασμό τρίτου που προτίθεται να διανέμει αντίγραφα του εν λόγω προϊόντος λογισμικού, το οποίο αναπτύσσεται από τον Δικαιούχο άδειας χρήσης, στους τελικούς χρήστες του.

 • Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την υποστήριξη, επισκευή, αναβάθμιση και τεχνική ή άλλη βοήθεια που απαιτείται ή ζητείται από οποιοδήποτε πρόσωπο που λαμβάνει τέτοιου είδους αντίγραφα ή δείγματα εφαρμογών του Λογισμικού Falcon ως μέρος του ΠΑΚΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που δημιουργήθηκε από τον Δικαιούχο άδειας χρήσης.
 • Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την ονομασία, τον λογότυπο ή το εμπορικό σήμα της KNX Association ή το Λογισμικό Falcon, χωρίς την έγγραφη άδεια της KNX Association.
 • Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης υπερασπίζεται, αποζημιώνει και απαλλάσσει την KNX Association από οποιαδήποτε αξίωση ή ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση, την αναπαραγωγή ή τη διανομή του Λογισμικού Falcon.

Περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση:

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δεν έχει το δικαίωμα αποσυμπίλησης ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο ανακατασκευής του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, ούτε το δικαίωμα δημιουργίας περαιτέρω αντιγράφων του Λογισμικού ή/και της Τεκμηρίωσης Λογισμικού ή μέρους αυτών.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δεν έχει το δικαίωμα να ενοικιάζει, εκμισθώνει, παραχωρεί δευτερεύουσα άδεια, πωλεί, διανέμει, δανείζει ή με άλλον τρόπο να διαθέτει το Λογισμικό σε τρίτους· επιπλέον, δεν έχει το δικαίωμα να αντιγράφει, τροποποιεί, προσαρμόζει, συγχωνεύει, μεταφράζει ή να δημιουργεί παράγωγα έργα με βάση το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού.

Ο περιορισμός ως προς την αντιγραφή, τη διανομή και τη δημιουργία παράγωγων έργων δεν ισχύει για έργα της KNX που δημιουργήθηκαν με το Λογισμικό ETS, π.χ. εξαγωγή έργου της KNX που εκτελείται μέσω του ETS, εκτύπωση έργου ή εφεδρικό αντίγραφο των έργων ΚΝΧ.

Ο περιορισμός ως προς την αντιγραφή, τη διανομή και τη δημιουργία παράγωγων έργων δεν ισχύει για έργα της KNX που εξάγονται με το Λογισμικό ETS, π.χ. εξαγωγή προϊόντος της KNX που εκτελείται μέσω του ETS ή εφεδρικό αντίγραφο των έργων ΚΝΧ.

Ο περιορισμός ως προς την αντιγραφή, τη διανομή και τη δημιουργία παράγωγων έργων δεν ισχύει για το Λογισμικό Falcon. Σε αυτήν την περίπτωση, η αντιγραφή, η διανομή ή η χρήση σε ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ιδίας δημιουργίας επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο κεφάλαιο «Παραχώρηση άδειας», μέρος (1). Άλλοι περιορισμοί που αναφέρονται ανωτέρω, ωστόσο, διατηρούνται ως έχουν.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης μπορεί να αντιγράψει το Λογισμικό εν μέρει ή εν όλω σε άλλο μέσο μόνο με σκοπό να δημιουργήσει εφεδρικό αντίγραφο ή/και για σκοπούς ανάκτησης. Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δέχεται επιπλέον να χρησιμοποιεί μόνο προϊόντα της KNX/EIB που είναι εγγεγραμμένα ή/και πιστοποιημένα σε έργα που υλοποιούνται με το Λογισμικό. Ο περιορισμός που σχετίζεται με τα εγγεγραμμένα και πιστοποιημένα προϊόντα δεν ισχύει για τη λειτουργία που είναι διαθέσιμη στο Λογισμικό Manufacturer Tool για τη δημιουργία και δοκιμή προϊόντων που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί και δεν έχουν πιστοποιηθεί στο Λογισμικό ETS.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί το αποκτηθέν Λογισμικό σε βάρος του συστήματος της ΚΝΧ. Αυτό ισχύει ειδικά για τη Βιβλιοθήκη Falcon, την οποία ο Δικαιούχος άδειας χρήσης απέκτησε για ιδία χρήση ή εξ ονόματος τρίτων για την ανάπτυξη έργου για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλων.

Ιδιοκτησία, Απόρρητο:

Τόσο το Λογισμικό όσο και η Τεκμηρίωση Λογισμικού αποτελούν εταιρικά μυστικά της KNX Association ή/και των παραχωρητών της άδειας ή/και προστατεύονται από πνευματικά και άλλα δικαιώματα, των οποίων ιδιοκτήτες παραμένουν η KNX Association ή/και οι παραχωρητές της άδειας. Η KNX Association ή/και οι παραχωρητές της άδειας είναι ιδιοκτήτες του τίτλου, των πνευματικών δικαιωμάτων και όλων των άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε κάθε ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και όλα τα μέρη και αντίγραφα αυτού παραμένουν στην ιδιοκτησία της KNX Association ή/και των παραχωρητών της άδειας.

Δεν περιέρχεται στην κατοχή του Δικαιούχου άδειας χρήσης κανένας τίτλος, δικαίωμα ή συμφέρον στο ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ πέραν των δικαιωμάτων άδειας που παραχωρούνται βάσει της παρούσας.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δεν θα αφαιρέσει τυχόν εμπορικό σήμα, εμπορική ονομασία ή ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων από το ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή τα αντίγραφα αυτού που παραλαμβάνει βάσει της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού και από τυχόν εφεδρικά αντίγραφα ή/και από τυχόν τμήμα του που εντάχθηκε σε άλλα προγράμματα.

Εμπιστευτικότητα:

Το ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ παραδίδεται στον Δικαιούχο άδειας χρήσης εμπιστευτικά και ο Δικαιούχος άδειας χρήσης είναι υπεύθυνος για την ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεχή αποκλειστική κυριότητα και εμπιστευτική φύση αμφότερων αυτών των πακέτων. Συγκεκριμένα, ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δεν αποκαλύπτει, παραχωρεί δευτερεύουσα άδεια, ενοικιάζει, αναθέτει, εκμισθώνει ή μεταβιβάζει υπό οιαδήποτε μορφή το ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε τρίτους.

Αλλαγές, ενημερώσεις:

Το ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ υπόκειται σε αλλαγές από την KNX Association ή/και από το μέλος της KNX. Η παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού δεν παραχωρεί στον Δικαιούχο άδειας χρήσης κανένα δικαίωμα ούτε και άδεια για τυχόν βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στο Λογισμικό ή στην Τεκμηρίωση Λογισμικού ή σε άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης μπορεί να αγοράσει τέτοιες υπηρεσίες υποστήριξης έναντι πληρωμής από την KNX Association ή από το μέλος της KNX.

Εγγύηση:

Το Λογισμικό και η Τεκμηρίωση Λογισμικού παραδίδονται στον Δικαιούχο άδειας χρήσης στην αναφερόμενη έκδοση. Σε περίπτωση παραχώρησης ενός μόνιμου κλειδιού άδειας χρήσης για το Λογισμικό, η περίοδος εγγύησης για το Λογισμικό είναι έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία αποστολής του ίδιου του μόνιμου κλειδιού άδειας χρήσης.

Για το Λογισμικό το οποίο δεν διαθέτει άδεια με κλειδί άδειας χρήσης, δεν παραχωρείται καμία εγγύηση από την KNX Association.

Για Εφαρμογές Λογισμικού ETS App τρίτου, η εγγύηση παραχωρείται στη Συμφωνία Άδειας Χρήσης του μέλους της KNX και οι επόμενες παράγραφοι στην παρούσα ρήτρα «Εγγύηση» δεν ισχύουν.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης αναφέρει τυχόν πιθανά ελαττώματα άμεσα στην KNX Association γραπτώς, δηλαδή όλα τα άμεσα αναγνωρίσιμα ελαττώματα εντός δέκα (10) ημερών μετά την παράδοση. Εάν δεν υποβληθούν γραπτές καταγγελίες εντός της ορισμένης προθεσμίας, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή αξιώσεων για τέτοια ελαττώματα κατά της KNX Association.

Κατά τη διάρκεια των εν λόγω έξι (6) μηνών, η KNX Association εγγυάται τα εξής: τη δέουσα αντικατάσταση του Λογισμικού σε περίπτωση ελαττωμάτων που καλύπτονται από την εγγύηση και ότι η αντίστοιχη έκδοση του Λογισμικού λειτουργεί σύμφωνα με τη συμπεριλαμβανόμενηΤεκμηρίωση Λογισμικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές σύμφωνα με τις απαιτήσεις συστήματος που έχουν οριστεί από την KNX Association. Η εγγύηση καλύπτεται από παράδοση προϊόντος αντικατάστασης του Λογισμικού ως το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης του Δικαιούχου άδειας χρήσης.

Εάν η παράδοση προϊόντος αντικατάστασης δεν φθάσει στον Δικαιούχο άδειας χρήσης ή εάν η παράδοση δεν μπορεί να διασφαλισθεί εντός τριάντα (30) ημερών, ο Δικαιούχος άδειας χρήσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού ή επιστροφή των καταβληθέντων τελών άδειας χρήσης. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το Λογισμικό ή οι δομές δεδομένων του δεν περιέχουν σφάλματα. Επίσης, η εγγύηση δεν ισχύει ούτε για βλάβες που προκύπτουν από εσφαλμένο χειρισμό ούτε για οποιουσδήποτε άλλους λόγους που είναι εκτός του ελέγχου της KNX Association και χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της KNX Association. Τυχόν άλλες εγγυήσεις αποκλείονται. Μετά τη δεσμευτική σύναψη της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης, η επιστροφή ή/και απόδοση του τέλους άδειας χρήσης –για οποιονδήποτε λόγο– αποκλείεται.

Περιορισμός ευθύνης για άμεσες και έμμεσες ζημίες:

Η KNX Association ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΝ ΠΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ KNX Association ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΤΑ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Για Εφαρμογές Λογισμικού ETS App τρίτου, ο περιορισμός ευθύνης ορίζεται στη Συμφωνία Άδειας Χρήσης του μέλους της KNX.

Προϋποθέσεις τιμών και όροι πληρωμής:

Όλες οι τιμές υπόκεινται στον αντίστοιχο εφαρμοστέο ΦΠΑ. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τον Δικαιούχο άδειας χρήσης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου στο ακέραιο και χωρίς έκπτωση, τοις μετρητοίς. Όποιο τιμολόγιο δεν εξοφληθεί την προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής θα προσαυξάνεται νομίμως σύμφωνα με το προεξοφλητικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας προσαυξημένο κατά 2%, υπολογιζόμενο σε ημερήσια βάση από την προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής μέχρι την πλήρη παραλαβή όλων των οφειλόμενων ποσών. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος άσκησης τυχόν περαιτέρω ειδικών αξιώσεων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και διαφορές:

Η παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού διέπεται από το βελγικό δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν διατάξεις περί σύγκρουσης δικαίων. Τα δικαστήρια των Βρυξελλών (Βέλγιο) έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση πάσας διαφοράς ή διαφωνίας μεταξύ της KNX Association και του Δικαιούχου άδειας χρήσης.

Διάρκεια και καταγγελία της Συμφωνίας:

Η παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού παραμένει σε ισχύ έως ότου καταγγελθεί όπως προβλέπεται κατωτέρω.

Η παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού και η άδεια που παραχωρείται διά της παρούσας μπορεί να καταγγελθεί από την KNX Association με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση 15 (δεκαπέντε) ημερών προς τον Δικαιούχο άδειας χρήσης σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού εκ μέρους του Δικαιούχου άδειας χρήσης.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δεν δικαιούται καμία επανόρθωση ή πληρωμή εν είδει αντιστάθμισης ή αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού.

Η καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας δεν απαλλάσσει τον Δικαιούχο άδειας χρήσης από την υποχρέωσή του να καταβάλει τυχόν τέλη άδειας χρήσης που ενδέχεται να προκύψουν έως την πραγματική ημερομηνία καταγγελίας της Συμφωνίας.

Κατά την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού για οποιονδήποτε λόγο, ο Δικαιούχος άδειας χρήσης θα παύσει οποιαδήποτε χρήση του ΠΑΚΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης Λογισμικού και θα επιστρέψει αμέσως και χωρίς να του ζητηθεί προηγουμένως το παραχωρηθέν κλειδί άδειας χρήσης στο ακέραιο με συστημένη επιστολή στην KNX Association. Τυχόν αντίγραφα του παραχωρηθέντος κλειδιού άδειας χρήσης ή/και του ΠΑΚΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει να καταστραφούν. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για τις άδειες του Falcon Runtime. Σε κάθε περίπτωση, η διάταξη όσον αφορά την εμπιστευτικότητα διατηρείται και μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού.

Λοιποί όροι:

Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού δεν θίγει κανένα άλλο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού. Η παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού συνιστά την πλήρη και αποκλειστική δήλωση σε ό,τι αφορά την παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού μεταξύ των συμβαλλομένων. Τυχόν αλλαγή, τροποποίηση ή μετατροπή της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού επιτρέπεται μόνο με γραπτή επιβεβαίωση.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης συμφωνεί ότι στην περίπτωση Εφαρμογών Λογισμικού ETS App τρίτου, η KNX Association έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τα προσωπικά του στοιχεία στο αντίστοιχο μέλος της KNX για περαιτέρω επικοινωνία μεταξύ αυτού και του Δικαιούχου άδειας χρήσης.

Εξαιρέσεις:

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων που δεν δηλώνονται ρητώς με την παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού.

Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού για το πακέτο KNX Εργαλείων Οκτώβριος 2014, Έκδοση 6.0


Γενική δήλωση


ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΤΟΥ:

· Εγκαταστήσετε οποιοδήποτε εργαλείο του πακέτου KNX Tools που παρέχεται από την KNX Association μέσω του ιστοτόπου της KNX ή άλλου ιστοτόπου ή μέσω άλλων μέσων αποθήκευσης.

· Ξεκλειδώσετε οποιοδήποτε ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που διαθέτει κλειδί μόνιμης ή προσωρινής άδειας χρήσης που λαμβάνεται από την KNX Association.

ΠΡΟΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Α Ή ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Β, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Α Ή ΝΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Β.


Λεπτομέρειες


Ορισμοί:

«KNX Association» η εταιρεία KNX Association cvba, Diegem/Brussel.

«Μέλος της KNX » καταχωρημένο μέλος της εταιρείας KNX Association.

«Δικαιούχος άδειας χρήσης» ο νόμιμος χρήστης του Λογισμικού που έχει εγκατασταθεί ή/και ξεκλειδωθεί.

«KNX Tool » ο γενικός όρος για οποιονδήποτε τύπο λογισμικού KNX με μία μοναδική άδεια χρήσης.

«Λογισμικό» το λειτουργικό Λογισμικό εν γένει μαζί με το σύνολο των συνοδευτικών μερών του· όταν ακολουθεί ένα από τα παρακάτω προθέματα, ο όρος «Λογισμικό» δηλώνει ένα συγκεκριμένο εργαλείο KNX Tool. Όταν δεν ακολουθεί πρόθεμα, ο όρος «Λογισμικό» δηλώνει οποιοδήποτε KNX Tool.

 • «ETS»
 • «ETS App»
 • «Falcon»
 • «Manufacturer Tool»

«Τεκμηρίωση Λογισμικού» το αρχείο βοήθειας που αποτελεί μέρος του Λογισμικού καθώς και οποιοδήποτε άλλο εγχειρίδιο, τεκμηρίωση για τον χρήστη και οποιοδήποτε άλλο σχετικό υλικό το οποίο αφορά το Λογισμικό και το οποίο παρέχεται στον Δικαιούχο άδειας χρήσης από την KNX Association σε σχέση με το Λογισμικό.

«ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» το Λογισμικό συμπεριλαμβανομένης της Τεκμηρίωσης Λογισμικού· όταν ακολουθεί ένα από τα παρακάτω προθέματα, ο όρος «ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» δηλώνει ένα συγκεκριμένο εργαλείο KNX Tool. Όταν δεν ακολουθεί πρόθεμα, ο όρος «ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» δηλώνει οποιοδήποτε KNX Tool.

 • «ETS»
 • «ETS App»
 • «FALCON»
 • «MANUFACTURER TOOL»

ETS App της KNX λειτουργική επέκταση του ETS που έχει αναπτυχθεί από την KNX Association.

ETS App τρίτου λειτουργική επέκταση του ETS που έχει αναπτυχθεί από μέλος της KNX.


Παραχώρηση άδειας:


ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ETS , ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MANUFACTURER TOOL ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ETS App ΤΗΣ KNX :


(0) Υπό την προϋπόθεση ότι ο Δικαιούχος άδειας χρήσης έχει καταβάλει το σχετικό τέλος άδειας χρήσης, η KNX Association παραχωρεί στονΔικαιούχο άδειας χρήσης το μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού ETS, της Εφαρμογής Λογισμικού ETS App της KNX ή του Λογισμικού Manufacturer Tool, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω και για τους σκοπούς και τις εφαρμογές όπως προβλέπονται στην Τεκμηρίωση Λογισμικού.

· Για αγορά μίας μοναδικής άδειας τύπου «Dongle» (κλειδί υλικού) για περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω άδεια τοποθετώντας το κλειδί υλικού στον αντίστοιχο υπολογιστή.

(1) Υπό την προϋπόθεση ότι ο Δικαιούχος άδειας χρήσης έχει καταβάλει το σχετικό τέλος άδειας χρήσης, το αντίστοιχο μέλος της KNX, σύμφωνα με τη δική του Συμφωνία Άδειας Χρήσης, παραχωρεί στον Δικαιούχο άδειας χρήσης το μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης της Εφαρμογής Λογισμικού ETS App τρίτου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω και για τους σκοπούς και τις εφαρμογές όπως προβλέπονται στην Τεκμηρίωση Λογισμικού.

· Για αγορά μίας μοναδικής άδειας τύπου «Dongle» (κλειδί υλικού) για περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω άδεια τοποθετώντας το κλειδί υλικού στον αντίστοιχο υπολογιστή.

ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ FALCON:

(2) Το Λογισμικό Falcon δεν συνοδεύεται από τέλη άδειας χρήσης και μπορείτε να το αποκτήσετε από την KNX. Η KNX Association παραχωρεί στον Δικαιούχο άδειας χρήσης το προσωπικό, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα αναπαραγωγής και διανομής αντιγράφων του Λογισμικού Falcon αποκλειστικά σε τελικούς χρήστες που αγόρασαν ή απέκτησαν το ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ το οποίο ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δημιούργησε με τη χρήση του Λογισμικού Falcon.

(3) Επιπροσθέτως, ο Δικαιούχος άδειας χρήσης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Λογισμικό Falcon για την παραγωγή ΠΑΚΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με βάση το Λογισμικό Falcon, για λογαριασμό τρίτου που προτίθεται να διανέμει αντίγραφα του εν λόγω προϊόντος λογισμικού, το οποίο αναπτύσσεται από τον Δικαιούχο άδειας χρήσης, στους τελικούς χρήστες του.

 • Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την υποστήριξη, επισκευή, αναβάθμιση και τεχνική ή άλλη βοήθεια που απαιτείται ή ζητείται από οποιοδήποτε πρόσωπο που λαμβάνει τέτοιου είδους αντίγραφα ή δείγματα εφαρμογών του Λογισμικού Falcon ως μέρος του ΠΑΚΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που δημιουργήθηκε από τον Δικαιούχο άδειας χρήσης.
 • Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την ονομασία, τον λογότυπο ή το εμπορικό σήμα της KNX Association ή το Λογισμικό Falcon, χωρίς την έγγραφη άδεια της KNX Association.
 • Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης υπερασπίζεται, αποζημιώνει και απαλλάσσει την KNX Association από οποιαδήποτε αξίωση ή ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση, την αναπαραγωγή ή τη διανομή του Λογισμικού Falcon.

Περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση:

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δεν έχει το δικαίωμα αποσυμπίλησης ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο ανακατασκευής του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, ούτε το δικαίωμα δημιουργίας περαιτέρω αντιγράφων του Λογισμικού ή/και της Τεκμηρίωσης Λογισμικού ή μέρους αυτών.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δεν έχει το δικαίωμα να ενοικιάζει, εκμισθώνει, παραχωρεί δευτερεύουσα άδεια, πωλεί, διανέμει, δανείζει ή με άλλον τρόπο να διαθέτει το Λογισμικό σε τρίτους· επιπλέον, δεν έχει το δικαίωμα να αντιγράφει, τροποποιεί, προσαρμόζει, συγχωνεύει, μεταφράζει ή να δημιουργεί παράγωγα έργα με βάση το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού.

Ο περιορισμός ως προς την αντιγραφή, τη διανομή και τη δημιουργία παράγωγων έργων δεν ισχύει για έργα της KNX που δημιουργήθηκαν με το Λογισμικό ETS, π.χ. εξαγωγή έργου της KNX που εκτελείται μέσω του ETS, εκτύπωση έργου ή εφεδρικό αντίγραφο των έργων ΚΝΧ.

Ο περιορισμός ως προς την αντιγραφή, τη διανομή και τη δημιουργία παράγωγων έργων δεν ισχύει για έργα της KNX που εξάγονται με το Λογισμικό ETS, π.χ. εξαγωγή προϊόντος της KNX που εκτελείται μέσω του ETS ή εφεδρικό αντίγραφο των έργων ΚΝΧ.

Ο περιορισμός ως προς την αντιγραφή, τη διανομή και τη δημιουργία παράγωγων έργων δεν ισχύει για το Λογισμικό Falcon. Σε αυτήν την περίπτωση, η αντιγραφή, η διανομή ή η χρήση σε ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ιδίας δημιουργίας επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο κεφάλαιο «Παραχώρηση άδειας», μέρος (1). Άλλοι περιορισμοί που αναφέρονται ανωτέρω, ωστόσο, διατηρούνται ως έχουν.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης μπορεί να αντιγράψει το Λογισμικό εν μέρει ή εν όλω σε άλλο μέσο μόνο με σκοπό να δημιουργήσει εφεδρικό αντίγραφο ή/και για σκοπούς ανάκτησης. Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δέχεται επιπλέον να χρησιμοποιεί μόνο προϊόντα της KNX/EIB που είναι εγγεγραμμένα ή/και πιστοποιημένα σε έργα που υλοποιούνται με το Λογισμικό. Ο περιορισμός που σχετίζεται με τα εγγεγραμμένα και πιστοποιημένα προϊόντα δεν ισχύει για τη λειτουργία που είναι διαθέσιμη στο Λογισμικό Manufacturer Tool για τη δημιουργία και δοκιμή προϊόντων που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί και δεν έχουν πιστοποιηθεί στο Λογισμικό ETS.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί το αποκτηθέν Λογισμικό σε βάρος του συστήματος της ΚΝΧ. Αυτό ισχύει ειδικά για τη Βιβλιοθήκη Falcon, την οποία ο Δικαιούχος άδειας χρήσης απέκτησε για ιδία χρήση ή εξ ονόματος τρίτων για την ανάπτυξη έργου για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλων.

Ιδιοκτησία, Απόρρητο:

Τόσο το Λογισμικό όσο και η Τεκμηρίωση Λογισμικού αποτελούν εταιρικά μυστικά της KNX Association ή/και των παραχωρητών της άδειας ή/και προστατεύονται από πνευματικά και άλλα δικαιώματα, των οποίων ιδιοκτήτες παραμένουν η KNX Association ή/και οι παραχωρητές της άδειας. Η KNX Association ή/και οι παραχωρητές της άδειας είναι ιδιοκτήτες του τίτλου, των πνευματικών δικαιωμάτων και όλων των άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε κάθε ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και όλα τα μέρη και αντίγραφα αυτού παραμένουν στην ιδιοκτησία της KNX Association ή/και των παραχωρητών της άδειας.

Δεν περιέρχεται στην κατοχή του Δικαιούχου άδειας χρήσης κανένας τίτλος, δικαίωμα ή συμφέρον στο ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ πέραν των δικαιωμάτων άδειας που παραχωρούνται βάσει της παρούσας.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δεν θα αφαιρέσει τυχόν εμπορικό σήμα, εμπορική ονομασία ή ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων από το ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή τα αντίγραφα αυτού που παραλαμβάνει βάσει της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού και από τυχόν εφεδρικά αντίγραφα ή/και από τυχόν τμήμα του που εντάχθηκε σε άλλα προγράμματα.

Εμπιστευτικότητα:

Το ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ παραδίδεται στον Δικαιούχο άδειας χρήσης εμπιστευτικά και ο Δικαιούχος άδειας χρήσης είναι υπεύθυνος για την ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεχή αποκλειστική κυριότητα και εμπιστευτική φύση αμφότερων αυτών των πακέτων. Συγκεκριμένα, ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δεν αποκαλύπτει, παραχωρεί δευτερεύουσα άδεια, ενοικιάζει, αναθέτει, εκμισθώνει ή μεταβιβάζει υπό οιαδήποτε μορφή το ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε τρίτους.

Αλλαγές, ενημερώσεις:

Το ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ υπόκειται σε αλλαγές από την KNX Association ή/και από το μέλος της KNX. Η παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού δεν παραχωρεί στον Δικαιούχο άδειας χρήσης κανένα δικαίωμα ούτε και άδεια για τυχόν βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στο Λογισμικό ή στην Τεκμηρίωση Λογισμικού ή σε άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης μπορεί να αγοράσει τέτοιες υπηρεσίες υποστήριξης έναντι πληρωμής από την KNX Association ή από το μέλος της KNX.

Εγγύηση:

Το Λογισμικό και η Τεκμηρίωση Λογισμικού παραδίδονται στον Δικαιούχο άδειας χρήσης στην αναφερόμενη έκδοση. Σε περίπτωση παραχώρησης ενός μόνιμου κλειδιού άδειας χρήσης για το Λογισμικό, η περίοδος εγγύησης για το Λογισμικό είναι έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία αποστολής του ίδιου του μόνιμου κλειδιού άδειας χρήσης.

Για το Λογισμικό το οποίο δεν διαθέτει άδεια με κλειδί άδειας χρήσης, δεν παραχωρείται καμία εγγύηση από την KNX Association.

Για Εφαρμογές Λογισμικού ETS App τρίτου, η εγγύηση παραχωρείται στη Συμφωνία Άδειας Χρήσης του μέλους της KNX και οι επόμενες παράγραφοι στην παρούσα ρήτρα «Εγγύηση» δεν ισχύουν.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης αναφέρει τυχόν πιθανά ελαττώματα άμεσα στην KNX Association γραπτώς, δηλαδή όλα τα άμεσα αναγνωρίσιμα ελαττώματα εντός δέκα (10) ημερών μετά την παράδοση. Εάν δεν υποβληθούν γραπτές καταγγελίες εντός της ορισμένης προθεσμίας, δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή αξιώσεων για τέτοια ελαττώματα κατά της KNX Association.

Κατά τη διάρκεια των εν λόγω έξι (6) μηνών, η KNX Association εγγυάται τα εξής: τη δέουσα αντικατάσταση του Λογισμικού σε περίπτωση ελαττωμάτων που καλύπτονται από την εγγύηση και ότι η αντίστοιχη έκδοση του Λογισμικού λειτουργεί σύμφωνα με τη συμπεριλαμβανόμενηΤεκμηρίωση Λογισμικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές σύμφωνα με τις απαιτήσεις συστήματος που έχουν οριστεί από την KNX Association. Η εγγύηση καλύπτεται από παράδοση προϊόντος αντικατάστασης του Λογισμικού ως το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης του Δικαιούχου άδειας χρήσης.

Εάν η παράδοση προϊόντος αντικατάστασης δεν φθάσει στον Δικαιούχο άδειας χρήσης ή εάν η παράδοση δεν μπορεί να διασφαλισθεί εντός τριάντα (30) ημερών, ο Δικαιούχος άδειας χρήσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού ή επιστροφή των καταβληθέντων τελών άδειας χρήσης. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το Λογισμικό ή οι δομές δεδομένων του δεν περιέχουν σφάλματα. Επίσης, η εγγύηση δεν ισχύει ούτε για βλάβες που προκύπτουν από εσφαλμένο χειρισμό ούτε για οποιουσδήποτε άλλους λόγους που είναι εκτός του ελέγχου της KNX Association και χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της KNX Association. Τυχόν άλλες εγγυήσεις αποκλείονται. Μετά τη δεσμευτική σύναψη της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης, η επιστροφή ή/και απόδοση του τέλους άδειας χρήσης –για οποιονδήποτε λόγο– αποκλείεται.

Περιορισμός ευθύνης για άμεσες και έμμεσες ζημίες:

Η KNX Association ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΝ ΠΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ KNX Association ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΤΑ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Για Εφαρμογές Λογισμικού ETS App τρίτου, ο περιορισμός ευθύνης ορίζεται στη Συμφωνία Άδειας Χρήσης του μέλους της KNX.

Προϋποθέσεις τιμών και όροι πληρωμής:

Όλες οι τιμές υπόκεινται στον αντίστοιχο εφαρμοστέο ΦΠΑ. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τον Δικαιούχο άδειας χρήσης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου στο ακέραιο και χωρίς έκπτωση, τοις μετρητοίς. Όποιο τιμολόγιο δεν εξοφληθεί την προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής θα προσαυξάνεται νομίμως σύμφωνα με το προεξοφλητικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας προσαυξημένο κατά 2%, υπολογιζόμενο σε ημερήσια βάση από την προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής μέχρι την πλήρη παραλαβή όλων των οφειλόμενων ποσών. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος άσκησης τυχόν περαιτέρω ειδικών αξιώσεων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και διαφορές:

Η παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού διέπεται από το βελγικό δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν διατάξεις περί σύγκρουσης δικαίων. Τα δικαστήρια των Βρυξελλών (Βέλγιο) έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση πάσας διαφοράς ή διαφωνίας μεταξύ της KNX Association και του Δικαιούχου άδειας χρήσης.

Διάρκεια και καταγγελία της Συμφωνίας:

Η παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού παραμένει σε ισχύ έως ότου καταγγελθεί όπως προβλέπεται κατωτέρω.

Η παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού και η άδεια που παραχωρείται διά της παρούσας μπορεί να καταγγελθεί από την KNX Association με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση 15 (δεκαπέντε) ημερών προς τον Δικαιούχο άδειας χρήσης σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού εκ μέρους του Δικαιούχου άδειας χρήσης.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης δεν δικαιούται καμία επανόρθωση ή πληρωμή εν είδει αντιστάθμισης ή αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού.

Η καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας δεν απαλλάσσει τον Δικαιούχο άδειας χρήσης από την υποχρέωσή του να καταβάλει τυχόν τέλη άδειας χρήσης που ενδέχεται να προκύψουν έως την πραγματική ημερομηνία καταγγελίας της Συμφωνίας.

Κατά την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού για οποιονδήποτε λόγο, ο Δικαιούχος άδειας χρήσης θα παύσει οποιαδήποτε χρήση του ΠΑΚΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης Λογισμικού και θα επιστρέψει αμέσως και χωρίς να του ζητηθεί προηγουμένως το παραχωρηθέν κλειδί άδειας χρήσης στο ακέραιο με συστημένη επιστολή στην KNX Association. Τυχόν αντίγραφα του παραχωρηθέντος κλειδιού άδειας χρήσης ή/και του ΠΑΚΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει να καταστραφούν. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για τις άδειες του Falcon Runtime. Σε κάθε περίπτωση, η διάταξη όσον αφορά την εμπιστευτικότητα διατηρείται και μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού.

Λοιποί όροι:

Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού δεν θίγει κανένα άλλο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού. Η παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού συνιστά την πλήρη και αποκλειστική δήλωση σε ό,τι αφορά την παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού μεταξύ των συμβαλλομένων. Τυχόν αλλαγή, τροποποίηση ή μετατροπή της παρούσας Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Λογισμικού επιτρέπεται μόνο με γραπτή επιβεβαίωση.

Ο Δικαιούχος άδειας χρήσης συμφωνεί ότι στην περίπτωση Εφαρμογών Λογισμικού ETS App τρίτου, η KNX Association έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τα προσωπικά του στοιχεία στο αντίστοιχο μέλος της KNX για περαιτέρω επικοινωνία μεταξύ αυτού και του Δικαιούχου άδειας χρήσης.

Εξαιρέσεις:

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων που δεν δηλώνονται ρητώς με την παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Λογισμικού.