Zur Startseite

KNX Tools Software License Agreement

 

KNX Tools Softwarelicensaftale


Softwarelicensaftale for KNX Tools/ December 2016, Version 6.1


Generel oversigt


VIGTIGT! LÆS VENLIGST DENNE SOFTWARELICENSAFTALE GRUNDIGT IGENNEM FØR:


 • Installering af ethvert KNX Tool leveret af KNX Association via KNX eller et andet website eller andre lagermedier. 
 • Oplåsning af enhver SOFTWAREPAKKE ved hjælp af en permanent eller midlertidig licensnøgle som er købt gennem KNX Association. 


VED UDFØRELSE AF EN AF HANDLINGERNE NÆVNT OVENFOR I PUNKT A ELLER PUNKT B BEKRÆFTER DU, AT DU ACCEPTERER DE VILKÅR OG BETINGELSER SOM ER NÆVNT I DENNE SOFTWARELICENSAFTALE, SAMT AT DU HERVED ER INDFORSTÅET MED DISSE.


HVIS DU IKKE ER ENIG I DE VILKÅR OG BETINGELSER SOM ER NÆVNT I DENNE SOFTWARELICENTAFTALE, HAR DU UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER TILLADELSE TIL AT INSTALLERE DEN SOFTWARE SOM ER NÆVNT UNDER PUNKT A ELLER TIL AT OPLÅSE DE SOFTWAREPAKKER SOM ER NÆVNT UNDER PUNKT B.


Detaljer


Definitioner:


"KNX Association" angiver herefter KNX Association cvba, Diegem/Bruxelles.


“KNX Medlem” anført medlem af KNX Association


"Licenshaver" angiver herefter den retmæssige bruger af de installerede og/eller oplåste Software.


“KNX Tool” anvendes herefter som en global betegnelse for enhver type af enkeltstående KNX softwarelicenser.


"Software" angiver herefter det funktionsdygtige Software i sin helhed inklusiv alle underkomponenter; ved brug af en af de nedenstående forstavelser gælder betegnelsen et bestemt KNX Tool. Uden brug af forstavelse gælder betegnelsen ethvert KNX Tool.

 • “ETS”
 • “ETS App”
 • “Falcon”
 • “Manufacturer Tool”


"Softwaredokumentation" angiver herefter hjælp-filen som en del af Softwaren samt alle andre manualer, al brugerdokumentation samt andet relateret materiale tilhørende Softwaren som leveres til Licenshaver af KNX Association i forbindelse med Softwaren.

“SOFTWAREPAKKE” angiver herefter Softwaren inklusiv Softwaredokumentationen; ved brug af en af de nedenstående forstavelser gælder betegnelsen et bestemt KNX Tool. Uden brug af forstavelse gælder betegnelsen ethvert KNX Tool.

 • “ETS”
 • “ETS App”
 • “FALCON”
 • “MANUFACTURER TOOL”


KNX ETS App Funktionel udvidelse af ETS udviklet af KNX Association


ETS App fra tredjepart Funktionel udvidelse af ETS udviklet af et KNX Medlem


Bevilling af licens:


ETS-SOFTWAREPAKKE OG MANUFACTURER TOOL-SOFTWAREPAKKE og KNX ETS App:


(0) Forudsat at Licenshaver har betalt den pågældende licensafgift, bevilliger KNX Association Licenshaver en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at benytte ETS-Softwaren, KNX ETS App eller Manufacturer Tool-Softwaren ifølge de vilkår og betingelser som er fastsat herunder, samt med de formål og til den anvendelse som er angivet i Softwaredokumentationen.

 • Til en enkeltlicens af typen ‘dongle’ indkøbt til brug for flere computere hvortil licensen kan bruges individuelt ved at sætte donglen ind i den tilhørende computer

(1) Forudsat at Licenshaver har betalt den pågældende licensafgift, bevilliger KNX Medlemmet, i overensstemmelse med sin egen Licensaftale, Licenshaver en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at benytte ETS App’en fra tredjepart ifølge de vilkår og betingelser som er fastsat herunder, samt med de formål og den anvendelse som er angivet i Softwaredokumentationen.

 • Til en enkeltlicens af typen ‘dongle’ indkøbt til brug for flere computere hvortil licensen kan bruges individuelt ved at sætte donglen ind i den tilhørende computer

FALCON SOFTWAREPAKKE:


(2) Falcon-Software er uden licensafgift og kan fås hos KNX. KNX Association bevilliger Licenshaver en personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at reproducere og distribuere kopier af Falcon-Softwaren udelukkende til slutbrugere som har indkøbt eller fået den SOFTWAREPAKKE som Licenshaven har fremstillet ved brug af Falcon Softwaren.

(3) Licenshaver har derudover ret til at benytte Falcon Softwaren til at fremstille Falcon-baserede SOFTWAREPAKKER på vegne af en tredjepart som har til hensigt at distribuere kopier af dette softwareprodukt udviklet af Licenshaver til sine slutbrugere.

 • Licenshaver forbliver eneansvarlig for support, service, opgraderinger og teknisk eller anden assistance, som behøves eller forlanges af enhver som har modtaget sådanne Falcon Software-kopier eller prøveapplikationer som del af en SOFTWAREPAKKE fremstillet af Licenshaver.
 • Licenshaver må ikke benytte hverken navn, logo eller varemærke fra KNX Association eller Falcon Software uden skriftlig tilladelse fra KNX Association.
 • Licenshaver skal forsvare, erstatte samt holde KNX Association skadesløs overfor alle krav eller hæftelser som opstår som følge af brug, reproduktion eller distribution af Falcon Software.


Begrænsning af brug:


Licenshaver har ikke ret til at ændre designet eller på anden måde rekonstruere Softwarens kildekode eller dele heraf eller lave yderligere kopier af Softwaren og/eller Softwaredokumentationen eller dele heraf.

Licenshaver har ikke ret til at udleje, lease, udstede underlicens, sælge, distribuere, udlåne eller på anden måde fremleje Softwaren til tredjepart; herunder også - kopiere, ændre, tilpasse, integrere, oversætte eller fremstille afledte versioner baseret på hele eller dele af Softwaren.

Begrænsninger for kopiering, distribution og fremstilling af afledte versioner gælder ikke KNX-projekter fremstillet med ETSsoftware, f.eks. en eksport af et KNX-projekt udført ved hjælp af ETS, et projektudprint eller en backup af KNX projekter.

Begrænsninger for kopiering, distribution og fremstilling af afledte versioner gælder ikke KNX-projekter fremstillet med ETSsoftware, f.eks. en eksport af et KNX-projekt udført ved hjælp af ETS eller backup of KNX produkt data.

Begrænsninger for kopiering, distribution og fremstilling af afledte versioner gælder ikke Falcon Software. I dette tilfælde er kopiering, distribution eller brug af egenfremstillede SOFTWAREPAKKER tilladt ifølge bestemmelserne nævnt i kapitlet ’Bevilling af licens’, del (1). Andre begrænsninger som angivet herover forbliver dog gældende.

Licenshaver har kun lov at kopiere hele eller dele af Softwaren til et andet medie med henblik på sikkerhedskopiering og/eller genoprettelse. Licenshaver accepter desuden kun at benytte KNX/EIB-registrerede og/eller -certificerede produkter i projekter som er fremstillet med Softwaren. Begrænsninger i forbindelse med registrerede og certificerede produkter gælder ikke funktionaliteten i Manufacturer Tool-Softwaren til fremstilling og afprøvning i ETS-Softwaren af produkter som endnu ikke er registrerede eller certificerede.

Det er muligt at overføre licensen fra den nuværende licenshaver til en tredjepart, under forudsætning af at den oprindelige licenshaver underskriver ETS-formularen til licensoverførsel. Når den underskrevne formular til licensoverførsel er blevet bekræftet af KNX, overføres alle rettigheder og forpligtelser, der er anført i denne softwarelicensaftale for KNX Tools, til den nye licenshaver (tredjeparten), hvormed den oprindelige licenshaver giver afkald på alle rettigheder, der er anført i denne licensaftale.

Licenshaver indvilliger i ikke at bruge det erhvervede software til skade for KNX-systemet. Dette gælder særligt det Falcon-bibliotek som licenshaver har anskaffet til sig selv eller på vegne af tredjepart til udvikling for egen eller andres regning. 


Ejendomsret, Hemmeligholdelse:


Både Softwaren og Softwaredokumentationen er forretningshemmeligheder tilhørende KNX Association og/eller dennes licensgivere og/eller beskyttet af copyright og andre rettigheder, og som KNX Association og/eller dennes licensgivere forbliver ejere af. KNX Association og/eller dennes licensgivere er ejere af benævnelse, copyright og alle andre ejendomsrettigheder i hver SOFTWAREPAKKE og alle dele og kopier heraf forbliver overdraget til KNX Association og/eller dennes licensgivere.

Licenshaver overtager ikke navn, rettigheder eller interesse i SOFTWAREPAKKEN udover de licensrettigheder som er bevilliget heri.

Licenshaver er ikke berettiget til at fjerne varemærke, varebetegnelse eller copyright fra SOFTWAREPAKKEN eller kopier heraf som er modtaget under denne Softwarelicensaftale eller fra backup-kopier og/eller dele som er integreret i andre programmer. 


Fortrolighed:


SOFTWAREPAKKEN leveres til Licenshaver på et fortroligt grundlag og Licenshaver er ansvarlig for at sikre at begge disse pakker forbliver fortrolige og hemmeligholdte. Navnlig må Licenshaver ikke offentliggøre, udstede underlicens, udleje, tildele, lease eller overdrage SOFTWAREPAKKEN i nogen form til tredjepart.


Ændringer, opdateringer:


SOFTWAREPAKKEN er omfattet af eventuelle ændringer lavet af KNX Association og/eller KNX medlemmet. Denne Softwarelicensaftale giver ikke Licenshaver ret til eller licens til at udføre forbedringer, ændringer eller opdateringer af Softwaren eller Softwaredokumentationen eller andre supporttjenester. Licenshaver kan købe sådanne supporttjenester hos KNX Association eller hos KNX medlemmet mod betaling.

 

Garanti:


Softwaren og Softwaredokumentationen leveres til Licenshaver i den angivne version. I tilfælde af at der bevilliges in permanent licensnøgle til Softwaren, er garantiperioden for Softwaren seks (6) måneder, regnet fra den dato hvor selve licensnøglen er blevet afsendt. KNX Association giver ingen garanti for Software som ikke er licenseret med en licensnøgle.

For ETS Apps fra tredjepart, er garantien angivet i KNX medlemmets Licensaftale og er de følgende punkter i denne paragraf ‘Garanti’ ikke gældende.

Licenshaver skal øjeblikkeligt anmelde eventuelle defekter skriftligt til KNX Association, dvs. alle defekter som kan identificeres umiddelbart skal anmeldes indenfor ti (10) dage efter levering. Indgives der ingen skriftlige klager indenfor den fastsatte tidsfrist, kan erstatningskrav for sådanne defekter ikke længere pålægges KNX Association.

Indenfor disse seks (6) måneder garanterer KNX Association følgende: udskiftning af Softwaren i tilfælde af garanterede defekter; at den pågældende version af Softwaren fungerer som angivet i Softwaredokumentationen og kan køre på computere som opfylder de systemkrav som er oplyst af KNX Association. Garantien omfatter levering af et erstatningsprodukt som Licenshavers eneste middel til udbedring.

Hvis leveringen af et erstatningsprodukt ikke når frem til Licenshaver eller hvis leveringen ikke kan garanteres indenfor tredive (30) dage, har Licenshaver ret til at anmode om en ophævelse af Softwarelicensaftalen eller et nedslag i licensprisen. Der gives ikke garanti for at Softwaren eller dens datastruktur er uden softwarefejl. Garantien gælder desuden ikke fejl opstået som følge af fejlagtig håndtering af Softwaren eller andre årsager som ikke er indenfor KNX Association’s indflydelse og uden skriftlig samtykke fra KNX Association. Alle andre garantier er udelukkede. Efter at have indgået en bindende Licensaftale er returnering og/eller refunderingen af licensafgiften – uanset årsagen – udelukket. 


Begrænsning af ansvar for direkte og indirekte skader:


KNX Association KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUD PÅ GARANTIEN, KONTRAKTBRUD, UAGTSOMHED ELLER ANDRE HANDLINGER, UNDTAGEN SOM ANGIVET I DENNE SOFTWARELICENSAFTALE. I ALLE TILFÆLDE SKAL KNX Association’s ANSVAR ALDRIG OVERSTIGE DEN LICENSAFGIFT SOM ER BETALT AF LICENSHAVER.

For ETS Apps fra tredjepart, er begrænsningen af ansvar angivet i KNX medlemmets Licensaftale.


Priser og betalingsbetingelser:


Alle priser er omfattet den pågældende MOMS. Betalinger skal gennemføres af Licenshaver indenfor tredive (30) dage efter faktureringsdatoen, uden prisnedslag, nettobetaling. Fakturaer som ikke betales inden forfaldsdatoen vil retmæssigt blive tillagt en diskonto på 2 %, udregnet på daglig basis fra forfaldsdatoen og indtil alle skyldige beløb er modtaget. Der tages forbehold for forfølgelse af yderligere erstatningskrav.


Gældende lovgivning og strid:


Denne Softwarelicensaftale gælder under og skal fortolkes i overensstemmelse med Belgisk Lovgivning uden hensyn til stridigheder med andre lovbestemmelser. Domstolene i Bruxelles (Belgien) har enekompetence til at løse alle stridigheder mellem KNX Association og Licenshaver.


Varighed og ophævelse:


Denne Softwarelicensaftale forbliver gyldig indtil ophævet som angivet herunder.

Denne Softwarelicensaftale og licensen som er bevilliget heri kan ophæves af KNX Association efter 15 (femten) dage forud for en skriftlig meddelelse til Licenshaver i tilfælde af at Licenshaver har brudt bestemmelser i denne Softwarelicensaftale.

Licenshaver har ret til, på hvilket som helst tidspunkt og af hvilken som helst årsag, at ophæve denne Softwarelicensaftale.

Ophævelsen frigiver ikke Licenshaver fra sin pligt til at betale licensafgifter som tilløber indtil den dato hvor ophævelsen træder i kraft.

Ved ophævelse af Softwarelicensaftalen, uanset årsagen, skal Licenshaver afstå fra fortsat brug af SOFTWAREPAKKEN og Softwaren og Softwaredokumentationen og samtidig skal den bevilligede licensnøgle straks og uden forudgående anmodning returneres i sin helhed med anbefalet brev til KNX Association. Kopier af den bevilligede licensnøgle og/eller SOFTWAREPAKKEN som nævnt ovenfor skal destrueres. Denne bestemmelse gælder ikke Falcon Runtime-licenser. I alle tilfælde vil bestemmelsen angående fortrolighed også gælde efter ophævelsen af denne Softwarelicensaftale.


Andet:


Ugyldigheden af en bestemmelse i denne Softwarelicensaftale har ikke betydning for andre dele af denne Softwarelicensaftale. Denne Softwarelicensaftale udgør den fuldstændige og eneste fremstilling angående denne Softwarelicensaftale mellem parterne. Denne Softwarelicensaftale må ikke rettes, omarbejdes eller ændres uden skriftlig godkendelse. Licenshaver accepterer at, i tilfælde af ETS Apps fra tredjepart, har KNX Association ret til at videregive dennes personlige oplysninger til det pågældende KNX medlem for yderligere kontakt mellem denne og Licenshaver.


Undtagelser:


Det tages forbehold for alle rettigheder som ikke er udtrykkeligt nævnt I denne Softwarelicensaftale.