Zur Startseite

Om KNX-medlemmer

Du kan ansøge om et KNX-medlemskab, hvis din virksomhed er producent, serviceudbyder eller interessent og er interesseret i:

 • At anvende KNX-teknologien i virksomhedens produktudvikling.
 • At anvende KNX-certificerede produkter og have adgang til en supportlinje for teknisk udvikling.
 • At være med til at udvikle KNX-teknologien og have mulighed for at deltage aktivt i tekniske KNX-arbejdsgrupper.
 • At få adgang til den almindelige kommunikation om KNX, som KNX-marketinggrupperne udarbejder (aktiv deltagelse er også mulig).

Medlemskategorier

Enheder, som opfylder de relevante bestemmelser i sammenslutningens vedtægter og interne regler, kan blive medlem af KNX Association. Der findes følgende medlemskategorier:

Indhold Aktionær Licenshaver – licensgebyr baseret på licensafgift Interessent

Aktier

Ja Nej Nej

Adgang til KNX-specifikationer og -værktøjer

Ja Ja Ja

Adgang til KNX-certificering (KNX-logo på produkt)

Ja Ja Nej

Gratis anvendelse af KNX-patentpulje for KNX-teknologi

Ja Ja Nej

Deltagelse i beslutningsprocessen (generalforsamling og arbejdsgrupper)

Ja Nej (kun som gæst) Nej (kun som gæst)

Adgang til alle de oplysninger og tjenester, KNX Association stiller til rådighed

Ja Ja Ja

Forpligtelser

 • At udvise en adfærd, som er i overensstemmelse med KNX Associations mission og målsætninger som defineret i sammenslutningens vedtægter.
 • I det omfang, der ikke er tale om en interessent, at overholde KNX Associations forskrifter om produktoverensstemmelse og -certificering som angivet i afsnittene om overensstemmelse og certificering i KNX-specifikationerne.
 • At betale hele det årlige gebyr eller hele den årlige licensafgift inden for den angivne frist.
 • Aktionærerne hæfter kun begrænset for KNX Associations eventuelle gældsforpligtelser op til det indskudte aktiebeløb samt eventuelle udestående årlige gebyrer. Det samme gælder for licenstagere, som kun hæfter begrænset op til det årlige licensgebyr, og for interessenter, som kun hæfter begrænset op til det årlige medlemsgebyr.
 • Medlemmer, som har indgået en IPR-licensaftale og en varemærkelicensaftale med KNX Association, er forpligtet til at overholde vilkårene i disse aftaler.

Tjenester

Direktionen har ret til at ændre listen med aktiviteter, som er indeholdt i medlemsgebyret. Enhver sådan ændring skal godkendes af generalforsamlingen.
A. Sammenslutningens aktiviteter:

 • Fremme busstandarden
 • Vedligeholde og udvikle busstandarden
 • Håndbogen
 • Yde støtte til medlemmer med at fortolke standarden
 • Standardiseringsaktiviteter
 • Administration af IPR
 • Administration

B. Aktiviteter i relation til værktøjer:

 • Udvikling af KNX-værktøjer
 • Salg og support til KNX-værktøjer

C. Aktiviteter, som tilbydes af tredjeparter

 • Overensstemmelsestest for produkter 

Producentkode

Alle medlemmer (undtagen interessenter) tildeles på anmodning en producentkode, som anvendes til entydig identifikation af medlemmets produkter.

For at undgå at der tildeles unødige producentkoder (f.eks. hvis et medlem endnu ikke er aktivt på markedet), skal et medlem først ansøge om en producentkode, kort tid før vedkommende har til hensigt at lancere produkter på markedet.