Zur Startseite

KNX Tools Software Licentieovereenkomst

KNX Tools Software Licentieovereenkomst

Software-Licentieovereenkomst voor KNX Tools / oktober 2014, versie 6.0


Algemene verklaring

LET OP! LEES DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR VOORDAT U:

 • een KNX Tool installeert die verstrekt is door KNX Association via KNX of een andere website of een ander opslagmedium;
 • een SOFTWAREPAKKET ontgrendelt met een permanente of tijdelijke licentiesleutel die u van KNX Association hebt ontvangen.

DOOR EEN VAN DE ONDER PUNT A OF B HIERBOVEN VERMELDE ACTIES UIT TE VOEREN, BEVESTIGT U DAT U AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST, EN BIJGEVOLG WORDT U GEACHT DEZE TE AANVAARDEN.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST, MAG U IN GEEN GEVAL DE ONDER PUNT A VERMELDE SOFTWARE INSTALLEREN OF HET ONDER PUNT B VERMELDE SOFTWAREPAKKET ONTGRENDELEN.


Details


Begripsomschrijvingen:

KNX Association KNX Association cvba, Diegem/Brussel.

‘KNX-lid’ Geregistreerd lid van KNX Association

Licentiehouder de rechtmatige gebruiker van de geïnstalleerde en/of ontgrendelde Software.

KNX-tool een algemene term voor eender welke individuele KNX-softwaretool.

Software de operationele Software in het algemeen, inclusief alle ondersteunende componenten; in combinatie met een van de onderstaande prefixen duidt de term een specifieke KNX-tool aan. Zonder prefix duidt de term een willekeurige KNX-tool aan.

 • ETS
 • ETS-applicatie
 • Falcon
 • Manufacturer Tool

Softwaredocumentatie de online Help van de Software en alle andere handleidingen, gebruikersdocumentatie en andere aanverwante materialen die betrekking hebben op de Software en die door KNX Association aan de Licentiehouder worden verstrekt in verband met de Software.

SOFTWAREPAKKET de Software inclusief de Softwaredocumentatie; in combinatie met een van de onderstaande prefixen duidt de term een specifieke KNX-tool aan. Zonder prefix duidt de term een willekeurige KNX-tool aan.

 • ETS
 • ETS-applicatie
 • FALCON
 • MANUFACTURER TOOL

ETS-applicatie van KNX Uitbreiding van de functies van de door KNX Association ontwikkelde ETS

ETS-applicatie van derden Uitbreiding van de functies van de door een KNX-lid ontwikkelde ETS


Verlening van licentie:

ETS-SOFTWARE EN MANUFACTURER TOOL-SOFTWARE en ETS-applicatie van KNX:

(0) Op voorwaarde dat de Licentiehouder de desbetreffende licentievergoeding heeft betaald, verleent KNX Association de Licentiehouder een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de ETS-software, ETS-applicatie van KNX of Manufacturer Tool-software te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen die hieronder zijn uiteengezet en voor de doeleinden en toepassingen die in de Softwaredocumentatie zijn beschreven.

 • Voor één enkele aangekochte licentie van het type 'dongle' in combinatie met twee of meer computers waarop deze licentie individueel kan worden gebruikt door de dongle aan te sluiten op de betreffende computer.

(1) Op voorwaarde dat de licentiehouder de desbetreffende licentievergoeding heeft betaald, verleent het betrokken KNX-lid op basis van zijn eigen licentieovereenkomst de licentiehouder een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de ETS-applicatie van derden te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen die hieronder zijn uiteengezet en voor de doeleinden en de toepassingen die in de softwaredocumentatie zijn beschreven.

 • Voor één enkele aangekochte licentie van het type 'dongle' in combinatie met twee of meer computers, waarop deze licentie individueel kan worden gebruikt door de dongle aan te sluiten op de betreffende computer.


FALCON-SOFTWARE:

(2) De Falcon-software is vrij van licentievergoedingen en is te verkrijgen bij KNX. KNX Association verleent de Licentiehouder een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om exemplaren van de Falcon-software te reproduceren en uitsluitend te verspreiden aan eindgebruikers die het SOFTWAREPAKKET dat de Licentiehouder met behulp van Falcon-software heeft gecreëerd, hebben gekocht of verkregen.

(3) De Licentiehouder heeft het recht om met behulp van de Falcon-software een op Falcon gebaseerd SOFTWAREPAKKET te ontwikkelen namens een derde die voornemens is om exemplaren van dat door de Licentiehouder ontwikkelde softwareproduct te verspreiden onder zijn eindgebruikers.

 • De Licentiehouder blijft als enige verantwoordelijk voor de ondersteuning, service, upgrades en technische of andere bijstand die vereist zijn of gevraagd worden door iemand die exemplaren of voorbeeldtoepassingen van dergelijke Falcon-software heeft ontvangen als onderdeel van het door de Licentiehouder ontwikkelde SOFTWAREPAKKET.
 • De Licentiehouder mag de naam, het logo en het handelsmerk van KNX Association of de Falcon-software niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming van KNX Association.
 • De Licentiehouder zal KNX Association verdedigen tegen en vrijwaren en schadeloos stellen voor alle vorderingen en verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik, de reproductie of de verspreiding van Falcon-software.


Beperkingen op het gebruik:

De Licentiehouder heeft niet het recht om de broncode van de Software of een deel daarvan terugwerkend te ontsleutelen ('reverse engineering') of anderszins te reconstrueren, noch om extra kopieën van de Software en/of de Softwaredocumentatie of delen daarvan te maken.

De Licentiehouder heeft niet het recht om de Software aan derden te verhuren, te leasen, in sublicentie te geven, te verkopen, te verspreiden, uit te lenen of op andere wijze te verstrekken, en heeft evenmin het recht om afgeleide werken die op de Software of een deel daarvan gebaseerd zijn te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, samen te voegen, te vertalen of te creëren.

Het verbod om afgeleide werken te kopiëren, te verspreiden en te creëren geldt niet voor KNX-projecten die met de ETS-software zijn gecreëerd, zoals een KNX-projectexport uitgevoerd door middel van ETS, een projectafdruk of een back-up van KNX projecten.

Het verbod om afgeleide werken te kopiëren, te verspreiden en te creëren geldt niet voor KNX-projecten die met de ETS-software zijn geëxporteerd, zoals een KNX-productexport uitgevoerd door middel van ETS of back-up van KNX productgegevens.

Het verbod om afgeleide werken te kopiëren, te verspreiden en te creëren geldt niet voor de Falcon-software. In dit geval is het toegestaan om zelf gecreëerde SOFTWAREPAKKETTEN te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die onder 'Verlening van licentie', deel (1), zijn uiteengezet. Andere hierboven vermelde beperkingen blijven echter onverminderd gelden.

De Licentiehouder mag de Software geheel of gedeeltelijk kopiëren op een andere drager, maar alleen voor back-up- en/of hersteldoeleinden. Verder aanvaardt de Licentiehouder om door KNX/EIB geregistreerde en/of gecertificeerde producten alleen in met de Software gerealiseerde projecten te gebruiken. De beperking met betrekking tot geregistreerde en gecertificeerde producten geldt niet voor de functie die beschikbaar is in de Manufacturer Tool-software voor het creëren en testen van nog niet geregistreerde en niet-gecertificeerde producten in de ETS-software.

De Licentiehouder stemt ermee in om de verworven Software niet te gebruiken ten nadele van het KNX-systeem. Dit geldt met name voor de Falcon-bibliotheek die de Licentiehouder voor zichzelf of namens derden heeft verworven voor een ontwikkeling ten behoeve van zichzelf of anderen.


Eigendom, Geheimhouding:

De Software en de Softwaredocumentatie zijn bedrijfsgeheimen van KNX Association en/of zijn licentiegevers, en/of zijn beschermd door het auteursrecht en andere rechten waarvan KNX Association en/of zijn licentiegevers eigenaar blijven. KNX Association en/of zijn licentiegevers bezitten de auteursrechten en alle andere eigendomsrechten in elk SOFTWAREPAKKET en alle onderdelen en kopieën daarvan, en deze rechten blijven in bezit van KNX Association en/of zijn licentiegevers.

De Licentiehouder verwerft geen andere eigendomsrechten, rechten of belangen in het SOFTWAREPAKKET dan de licentierechten die in deze licentieovereenkomst worden verleend.

De Licentiehouder zal geen informatie met betrekking tot handelsmerken, handelsnamen of auteursrechten verwijderen uit het SOFTWAREPAKKET of kopieën daarvan die onder deze Softwarelicentieovereenkomst zijn ontvangen, noch uit een reservekopie en/of een deel daarvan dat in andere programma's is opgenomen.


Vertrouwelijkheid:

Het SOFTWAREPAKKET wordt op vertrouwelijke basis aan de Licentiehouder geleverd, die alle nodige maatregelen dient te nemen om te verzekeren dat het SOFTWAREPAKKET eigendomsrechtelijk beschermd en vertrouwelijk blijft. De Licentiehouder mag het SOFTWAREPAKKET in geen enkele vorm aan derden bekendmaken, in sublicentie geven, verhuren, afstaan, leasen of overdragen.


Wijzigingen, updates:

Het SOFTWAREPAKKET kan door KNX Association en/of het KNX-lid worden gewijzigd. Deze Softwarelicentieovereenkomst verleent de Licentiehouder geen enkel recht op of licentie voor enige verbeteringen, wijzigingen of updates van de Software, Softwaredocumentatie of andere ondersteunende diensten. De Licentiehouder kan die ondersteunende diensten kopen bij KNX Association of het KNX-lid.


Garantie:

De Software en de Softwaredocumentatie worden in de aangegeven versie aan de Licentiehouder geleverd. Bij toekenning van een permanente licentiesleutel voor de Software bedraagt de garantieperiode voor de Software zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de permanente licentiesleutel werd verzonden. Voor Software waarvoor geen licentie wordt verleend met een licentiesleutel, verleent KNX Association geen enkele garantie.

Voor ETS-applicaties van derden wordt de garantie verleend in de licentieovereenkomst van het KNX-lid en zijn de verdere paragrafen in deze clausule 'Garantie' niet van toepassing.

De Licentiehouder dient alle onmiddellijk herkenbare gebreken binnen tien dagen na levering van de Software schriftelijk te melden aan KNX Association. Als er geen schriftelijke klachten worden ingediend binnen de gestelde termijn, kunnen met betrekking tot die gebreken geen vorderingen meer worden ingesteld tegen KNX Association.

Gedurende deze zes maanden garandeert KNX Association dat het de Software zal vervangen in geval van gebreken die onder de garantie vallen, dat de betrokken versie van de Software werkt zoals in de meegeleverde Softwaredocumentatie beschreven en dat de betrokken versie van de Software kan worden uitgevoerd op computers die voldoen aan de door KNX Association opgegeven systeemvereisten. De garantie houdt in dat de Licentiehouder een nieuw exemplaar van de Software ontvangt. Dit is tevens de enige verhaalsmogelijkheid van de Licentiehouder.

Als de Licentiehouder geen nieuw exemplaar ontvangt of als niet kan worden gegarandeerd dat de Licentiehouder binnen dertig dagen een nieuw exemplaar zal ontvangen, heeft hij het recht om de softwarelicentieovereenkomst te laten annuleren of om een korting op de betaalde licentiekosten te vragen. Er is geen garantie dat de Software of de datastructuren van de Software vrij zijn van programmafouten. De garantie geldt niet voor storingen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik of andere redenen waarop KNX Association geen invloed heeft en waarvoor KNX Association geen schriftelijke toestemming heeft gegeven. Alle andere garanties zijn uitgesloten. Zodra de Licentieovereenkomst gesloten is, en dus bindend is geworden, is de terugbetaling en/of restitutie van de licentievergoeding ¬- om welke reden dan ook - uitgesloten.


Beperking van aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade:

KNX Association IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE EN INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE NIET-NALEVING VAN GARANTIEVOORWAARDEN, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID OF EEN ANDERE HANDELWIJZE, BEHALVE ZOALS IN DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST BEPAALD. HOE DAN OOK ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KNX Association NOOIT GROTER ZIJN DAN DE LICENTIEVERGOEDINGEN DIE DE LICENTIEHOUDER HEEFT BETAALD.

Voor ETS-applicaties van derden is de beperking van de aansprakelijkheid vermeld in de licentieovereenkomst van het KNX-lid.


Prijzen en betalingsvoorwaarden:

Alle prijzen zijn onderworpen aan de van toepassing zijnde btw. De Licentiehouder dient zijn factuur binnen dertig dagen na factuurdatum contant en zonder korting te betalen. Een factuur die op de vervaldag nog niet is betaald, wordt van rechtswege verhoogd met de discontovoet van de centrale bank plus 2 %, berekend op dagelijkse basis met ingang van de vervaldag tot de dag waarop alle verschuldigde bedragen volledig zijn ontvangen. KNX Association behoudt zich het recht voor om verdere specifieke vorderingen in te stellen.


Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:

Deze Softwarelicentieovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, zonder rekening te houden met de bepalingen van het conflictenrecht. De rechtbanken van Brussel (België) zijn exclusief bevoegd voor de beslechting van alle geschillen en betwistingen tussen KNX Association en de Licentiehouder.


Duur en beëindiging:

Deze Softwarelicentieovereenkomst blijft van kracht tot ze wordt beëindigd zoals hieronder uiteengezet.

Als de Licentiehouder een bepaling van deze Softwarelicentieovereenkomst heeft geschonden, kan KNX Association deze Softwarelicentieovereenkomst en de hierin verleende licentie beëindigen door de Licentiehouder vijftien dagen vooraf schriftelijk hiervan in kennis te stellen.

De Licentiehouder heeft het recht om de Softwarelicentieovereenkomst te allen tijde en om welke reden dan ook te beëindigen.

De Licentiehouder heeft geen recht op enige schadeloosstelling of betaling van een compensatie of schadevergoeding ingeval deze Softwarelicentieovereenkomst wordt beëindigd.

De beëindiging ontslaat de Licentiehouder niet van zijn verplichting om tot de effectieve datum van beëindiging licentievergoedingen te betalen.

Als deze Softwarelicentieovereenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd, dient de Licentiehouder zich te onthouden van elk gebruik van het SOFTWAREPAKKET en dient hij de Software, de Softwaredocumentatie en de toegekende licentiesleutel onmiddellijk, zonder voorafgaand verzoek, volledig en per aangetekend schrijven terug te sturen naar KNX Association. Alle kopieën van de verleende licentiesleutel en/of het bovenvermelde SOFTWAREPAKKET moeten worden vernietigd. Deze bepaling geldt niet voor Falcon Runtime-licenties. De bepaling met betrekking tot de vertrouwelijkheid blijft in ieder geval ook na de beëindiging van deze Softwarelicentieovereenkomst gelden.


Varia:

Indien een bepaling van deze Softwarelicentieovereenkomst ongeldig zou blijken, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van deze Softwarelicentieovereenkomst. Dit document vormt de volledige en enige verklaring met betrekking tot deze Softwarelicentieovereenkomst tussen de partijen. Deze Softwarelicentieovereenkomst mag niet worden gewijzigd of aangepast, tenzij na schriftelijke bevestiging van de wijziging of aanpassing.

De licentiehouder van een ETS-applicatie van derden stemt ermee in dat KNX Association het recht heeft om zijn persoonlijke gegevens door te geven aan het betrokken KNX-lid voor verder contact tussen hem en de licentiehouder.


Uitzonderingen:

KNX Association behoudt zich alle niet expliciet in deze Softwarelicentieovereenkomst beschreven rechten voor.