Zur Startseite

KNX Metering is intelligent

De stijgende energiekosten, de behoefte aan efficiëntie en de bescherming van het klimaat vragen om meer transparantie in het energieverbruik. De algemene praktijk van een jaarlijkse afrekening vormt een belemmering voor deze transparantie. Alleen met betrekking tot de levering van elektriciteit is er een verandering op komst. Door het gebruik van slimme energiemeters kan de afnemer zijn stroomverbruik op de voet volgen en er bewuster mee omgaan. Met KNX is het nu al mogelijk om gedetailleerde keuzes te maken ten aanzien van bewust energieverbruik, niet alleen voor elektriciteit, maar ook voor warmte, water en fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Er zijn al vele KNX-componenten op de markt verkrijgbaar.

Transparantie

Metering

Een belangrijk instrument om de verbruiker te bewegen tot bewuster omgaan met energie in gebouwen is om hem in staat te stellen zijn energieverbruik op ieder moment te controleren. In de auto kennen we sinds jaar en dag de brandstofmeter die constant het precieze verbruik aangeeft: wanneer we het gaspedaal stevig intrappen of lange tijd met hoge snelheid rijden, zien we direct hoe het brandstofverbruik toeneemt of hoog blijft. Zo kan het ook voor gebouwen. Helaas zijn er tot nu toe nog niet veel gebouwen uitgerust met dit soort meetapparatuur. ‘Smart metering’ wordt deze methode ook wel genoemd, die draait om slimme meting en weergave van het energieverbruik. Pas als ik kan zien wanneer en waarvoor een bepaalde hoeveelheid energie verbruikt wordt, kan ik er zuiniger mee omgaan, door bijvoorbeeld apparaten uit te zetten of het gebruik te verplaatsen naar een tijdstip waarop een goedkoper tarief van toepassing is.

Wettelijke vereisten

Metering

Wanneer de verbruiker inzicht heeft in zijn consumptiepatroon, bijvoorbeeld van het stroomverbruik in een woonhuis, een kantoor of een industriegebouw, dan kan dit zijn bewustzijn ten aanzien van het energieverbruik verscherpen. Wie direct ten tijde van het verbruik met zijn energiekosten wordt geconfronteerd, kan snel gepaste maatregelen treffen om dat verbruik te verminderen. Dit is de reden waarom er zelfs op beleidsniveau gesproken wordt over de invoering van slimme elektriciteitsmeters (smart meters) om tot een grotere transparantie in het stroomverbruik te komen. De wettelijke vereisten schrijven voor dat het elektriciteitsbedrijf nieuwe energiemeters bij de klant installeert. Deze nieuwe meters moeten het energieverbruik meerdere malen per dag kunnen meten. De meetgegevens moeten op de meter zelf en op afstand kunnen worden uitgelezen. Een andere eis is dat de meetresultaten op een gepaste manier aan de klant beschikbaar worden gesteld. Voorbeelden zijn: online via internettoegang bij het elektriciteitsbedrijf of direct bijvoorbeeld via energiemanagement-software die de gebruiker zelf aanschaft. Het voordeel voor de klant is dat hij direct informatie verkrijgt over zijn consumptiepatroon door middel van een intervalgestuurde meting. Nu moet hij wachten op de jaarlijkse eindafrekening en er wordt maandelijks een voorschot gevraagd op basis van een schatting van de meterstanden van het afgelopen jaar. Dit vermeende voordeel voor de klant wordt echter gehinderd door het feit dat de wettelijke vereisten slechts bepalen dat de meterstanden per dag moeten worden doorgegeven en dan ook nog alleen met betrekking tot het verbruik van elektrische energie. Die dagelijkse meterstanden leveren de klant weinig bruikbare informatie op, want ze zeggen niets over het consumptiepatroon van de afzonderlijke apparaten.

Een taak voor KNX

Metering

We kunnen ons afvragen wat het voor nut heeft om de klant te informeren over zijn stookkosten, wanneer hem geen informatie wordt verschaft over de temperatuur in de kamers, de ventilatiemogelijkheden van de ramen of het aantal bewoners in het huis. Hoe zinvol is het om te worden geïnformeerd over de kosten van elektriciteitslevering, als de eindgebruiker de instellingen van de verschillende apparaten en het gebruik van de klimaatregeling per ruimte niet kent? Voor het trekken van de juiste conclusies voor het optimaliseren van het energieverbruik zijn gegevens nodig over deze ruimtes en het actuele weer buiten het gebouw. Hoe vaak wordt de ruimte gebruikt, wat is het aantal personen, de instelling van de kamertemperatuur en ventilatie, stand van de zonwering, en het openen van ramen en deuren? De oplossing die KNX biedt, bestaat uit een visualisatiedeel en een automatiseringsdeel die gecombineerd kunnen worden met de meting van het energieverbruik. Deze combinatie biedt een actief energiemanagement. De eindgebruiker krijgt de nodige gegevens visueel aangereikt en kan daarmee het gedragspatroon aanpassen zodat het energieverbruik daalt.

Conclusie

In het introductieconcept voor Smart Metering is een belangrijke rol weggelegd voor kostenneutraliteit of ROI (return on investment). De investering zal zichzelf terugbetalen door de afname van de kosten voor energieverbruik. Door het online uitlezen van de meterstanden en online betalen van de rekeningen wordt de administratieve afhandeling veel eenvoudiger en veel overzichtelijker. Daarnaast biedt het systeem ruimte voor allerlei extra betaalde diensten zoals: continue gebruikersinformatie, controle-instrumenten, bijv. rookmelders, glasbreuksensoren, warmteregelaars, controlemiddelen voor de belangrijkste taken van de bewoners, etc. Een voorwaarde hierbij is wel dat de meetapparatuur compatibel moet zijn met KNX.

Brochures